Partnerzy serwisu:
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone często składają zarzuty dotyczące naruszenia przez zamawiających przepisów Pzp. Jak należy postępować w takich sytuacjach? Oto rady naszego specjalisty

Pytanie:

Jak powinien postąpić zamawiający , jeżeli już po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych do zamawiającego wpłynęła informacja o naruszeniu przepisów ustawy Pzp w związku z opisaniem przedmiotu zamówienia pod konkretny produkt i określonego wykonawcę? Wnoszący informację żąda rozwiązania umowy, grozi prawnymi konsekwencjami oraz poinformowaniem instytucji finansującej o naruszeniach ustawy Pzp , jeżeli zamawiający nie rozwiąże umowy. Zamawiający próbował zatrudnić eksperta do zbadania prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia w kontekście zgodności z ustawą Pzp oraz sprawdzenia czynności wykonywanych przez osoby merytoryczne zatrudnione przy realizacji projektu w zakresie ich wpływu na ostateczny opis przedmiotu zamówienia, a także wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia. W tym celu zwrócił się do wielu instytucji, które mogłyby zbadać sprawę i wydać ekspertyzę. Ostatni ekspert odmówił współpracy, twierdząc cyt.: "Niestety do dzisiejszego dnia nie udało mi się znaleźć osoby do zespołu. Ponieważ jak wynikało z nadesłanej dokumentacji strona skarżąca wskazuje na bardzo szczegółowe funkcjonalności urządzenia, w mojej ocenie konieczna jest znajomość urządzeń kilku producentów na poziomie serwisowym. Pomimo poszukiwań oraz rozpytania wśród techników, którymi dotychczas współpracowałem niestety nie znalazła się osoba, która dołączyłaby do zespołu. W związku z tym jestem zmuszony odstąpić od przyjęcia zlecenia. W bieżącej sytuacji podjęcie się wykonania zlecenia byłoby obarczone ryzykiem, że ekspertyza zostanie podważona co dla Akademii mogłoby spowodować poważne konsekwencje". Zamawiający podjął już wszystkie możliwe kroki, aby wyjaśnić sytuację. Czy powinien tę sprawę zgłosić do innych organów np. prokuratury, która ma większe możliwości i narzędzia do jej zbadania?

Przetargi z całego kraju

Odpowiedź:

Wskazane przykładowo w pytaniu kroki, jakie zamawiający chciałby podjąć, nie wydają się być właściwe, zwłaszcza zastanawiająca jest chęć zgłoszenia przez zamawiającego sprawy "na siebie" do np. prokuratury.

Niestety w pytaniu pojawiły się nie do końca pokrywające się ze sobą informacje. Z jednej bowiem strony wskazuje się, że "po zrealizowaniu umowy zawartej w wyniku przetargu nieograniczonego finansowanego ze środków unijnych wpłynęła do zamawiającego informacja o naruszeniu przepisów ustawy Pzp" , a dalej "Wnoszący informację żąda rozwiązania umowy". Zakładam jednak, że umowa jest jeszcze w trakcie realizacji.

Roboty budowlane

Zerwanie umowy a Pzp

Kontrakt zawarty w wyniku postępowania prowadzonego w jednym z trybów określonych w ustawie Pzp, jak każda inna umowa cywilnoprawna, może być rozwiązana tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Ustawa Pzp nie daje podstaw do dowolnego zakończenia umowy o zamówienie publiczne przez żadną ze stron. Jest ona skonstruowana jako źródło zobowiązań o trwałym charakterze.

W przedmiotowym przypadku zarzut dotyczy opisania przedmiotu zamówienia pod konkretny produkt i określonego wykonawcę. Nasuwa się przy tym na marginesie pytanie (wątpliwość), dlaczego inicjator tego zarzutu występuje z nim do zamawiającego dopiero po zawarciu umowy, a nie w toku prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne np. poprzez skorzystanie z pytań do siwz i środków ochrony prawnej.