Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z przetargu.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Roboty budowlane z całego kraju

Nowelizacja Pzp

Wyżej przedstawione uprawnienie zamawiającego stanowi wyjątek od zasady, wprowadzonej do ustawy Pzp nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, zgodnie z którą wezwanie do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, kierowane jest do wykonawcy, którego oferta została w toku prowadzonego postępowania oceniona jako najkorzystniejsza.

Ocena ofert przetargowych

W tym miejscu należy również wskazać na fakultatywną możliwość przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprawnia zamawiającego do dokonania oceny ofert przed zbadaniem czy wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w siwz lub ogłoszeniu o zamówieniu - tzw. "procedura odwrócona". W praktyce stosowania tzw. procedury odwróconej, powstaje pytanie czy uprzednie przewidzenie jej zastosowania uniemożliwia wykorzystanie art. 26 ust. 2f Prawa zamówień publicznych.

Przetargi z całej Polski

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów

Biorąc pod uwagę fakultatywny charakter "procedury odwróconej" - (art. 24aa stanowi, że "Zamawiający może.") za zgodną z obowiązującymi przepisami uznać należy możliwość wezwania wykonawców na dowolnym etapie przetargu do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne bez względu na uprzednio wyrażoną w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o przetargu deklarację skorzystania z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.