Partnerzy serwisu:
Jak postępować w przypadku unieważnionych przetargów? Czy zawsze należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Pytanie:

Zamawiający unieważnił postępowanie o wartości powyżej progów unijnych . Czy ma obowiązek publikacji informacji o unieważnieniu w TED?

Odpowiedź:

Przepisy w tym zakresie są niestety niespójne. Doradzam jednak w tym przypadku publikację ogłoszenia.

Z art. 95 ust. i 2 ustawy Pzp wynika, że jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Przetargi z całej Polski

Unieważnienie postępowanie a terminy Pzp

Trzeba podkreślić, że ustalone przez ustawodawcę terminy odnoszą się do dnia zawarcia umowy, a dnia takiego nie ma w przypadku unieważnienia postępowania . Występuje tu brak spójności między przepisami ustawy Pzp a regulacjami aktów wykonawczych.