Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części. Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować wszystkie dokumenty by przystąpić do przetargu.

Pytanie:

Zamawiający prowadzi przetarg nieograniczony z podziałem zamówienia na części. Wykonawca mógł złożyć ofertę na każdą część, zaznaczając jednak (zgodnie z siwz) na opakowaniu oferty, której części ona dotyczy. Zamawiając y opracował stosowne druki - formularze ofertowe i cenowe dla poszczególnych części zamówienia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Jeden z wykonawców złożył oferty na części nr 1 i 2. Przesłał je w jednym opakowaniu, zaznaczając że dotyczą dwóch części. Dokumenty składające się na ofertę w ramach części złożył łącznie, przedstawiając przy tym formularze ofertowe i cenowe dla poszczególnych części oddzielnie zgodnie z wymogami siwz . W jednym egzemplarzu natomiast przedstawił oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania a także pełnomocnictwo.

Zamawiający nie może odrzucić oferty złożonej błędnie ze względów formalnych. Złożone oświadczenia i pełnomocnictwo są wystarczające do zweryfikowania warunków udziału w postępowaniu w zakresie obydwu części. Czy zamawiający jest uprawniony do wymagania od wykonawcy, aby te same wstępne oświadczenia i pełnomocnictwo zostały złożone oddzielnie na każdą część tj. w dwóch egzemplarzach?

Roboty budowlane z całej Polski

Odpowiedź:

Zamawiający ma prawo określić sposób, w jaki mają być składane oświadczenia, jednakże o ich ważności będzie decydować fakt, czy osiągnięto za ich pomocą zamierzony cel, a nie zachowanie wymaganej formy.

Oferty częściowe

Ustawa Pzp pozwala zamawiającemu dopuścić możliwość złożenia ofert częściowych. Jednocześnie jednak nie zawiera żadnych wymogów dotyczących formy ich składania. W opiniowanym stanie faktycznym wykonawca złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dotyczące różnych części zamówienia na jednym formularzu. W sytuacji, gdy z treści tych oświadczeń wynika, że dotyczą one dwóch części zamówienia, nie ma przeszkód, aby uznać je za złożone prawidłowo.

Przepisy ustawy Pzp nie nakładają na zamawiającego obowiązku załączenia do siwz formularzy oświadczeń. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamawiający przygotował wzory osobnych formularzy przeznaczonych do wykorzystania dla poszczególnych części zamówienia, ale będzie to miało znaczenie wyłącznie formalne. Niezastosowanie ich przez wykonawcę nie wpłynie na ważność jego oświadczeń, jeżeli z ich treści wynika, których części zamówienia dotyczą.