Partnerzy serwisu:
Jak postępować w przypadku zamówień uzupełniających? Ile razy mogą zostać udzielone? Jaki wpływ na zamówienia uzupełniające ma szacunkowa wartość zamówienia?

Pytanie:

Zamawiający w siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu zaplanował udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na poziomie 30% oraz doliczył jego wartość do szacunkowej kwoty podstawowego zadania. Nowelizacja ustawy Pzp z lipca 2016 roku zmodyfikowała art. 67 ust. 1 pkt 6. Jak zamawiający powinien interpretować zmianę słowa z liczby mnogiej - zamówień, na liczbę pojedynczą - (tego) zamówienia?

Czy zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp można udzielić tylko jeden raz, nawet w sytuacji gdy nie wykorzystaliśmy w całości przewidzianej wielkości takich zamówień doliczonej do wartości szacunkowej zamówienia podstawowego?

Roboty budowlane z całego kraju

Odpowiedź:

Artykuł 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie wskazuje limitu postępowań w trybie z wolnej ręki. Można zatem stosować ten przepis każdorazowo w sytuacji spełnienia wskazanych w nim przesłanek.

Po nowelizacji ustawy Pzp dokonanej w 2016 roku usunięto z jej przepisów pojęcie "zamówienia uzupełniające". Obecnie zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia:

- w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, - zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych,

jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.