Partnerzy serwisu:
Czy wykonawca musi znać wszystkich swoich podwykonawców? A co może zrobić zamawiający, gdy chce zweryfikować podwykonawcę?

Pytanie:

W przetargu krajowym na roboty budowlane w oświadczeniu dotyczącym podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wpisano: "Podwykonawca zostanie wyłoniony po podpisaniu umowy".

W oświadczeniu dotyczącym podmiotu, na którego zasoby wykonawca się powołuje, wskazano zaś: "Nie dotyczy - wykonawca polega wyłącznie na własnych zasobach".

Zapisy siwz są następujące:

1. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów.

2. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę, aby ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określonych w siwz jak dla wykonawcy). Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia powyższe zapisy stosuje się odpowiednio.

Czy kiedy wykonawca zgłosi nam podwykonawcę, to musimy:

1. Traktować go jako zgłoszonego w trakcie realizacji wg art. 36 ba pkt 1 i żądać dokumentów wg zapisu nr 2 w siwz,

2. Traktować go wg oświadczenia w ofercie, jako niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca (czyli udostępniającego zasoby) wg art. 25 a pkt 5 oraz § 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów (§ 9 pkt 3 - Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidział w siwz wymogu składania oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w stosunku do podwykonawców niebędących podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dlatego też nie będzie uprawniony do żądania tych oświadczeń i dokumentów dotyczących podwykonawcy nieznanego na etapie składania oferty, a zgłoszonego dopiero na etapie realizacji umowy, na którego zasoby wykonawca się nie powoływał.

Weryfikacja podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zdolnościach polega wykonawca , pod kątem przesłanek wykluczenia z postępowania jest uprawnieniem zamawiającego. Weryfikacja taka może nastąpić zarówno na etapie prowadzenia postępowania, jak i realizacji umowy, pod warunkiem, że zamawiający zawarł stosowny wymóg w treści siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu. Oczywiste jest bowiem, że wykonawca nie musi znać wszystkich swoich podwykonawców na etapie składania oferty.