Partnerzy serwisu:
Dowiedź się, jak zmienią się przepisy prawa dotyczące postępowań prowadzonych drogą elektroniczną. Czy zmiany wpłyną na usługi społeczne? Oto odpowiedź specjalisty z zakresu Pzp.

Pytanie:

Od 18 października 2018 r. zamawiający będzie miał obowiązek prowadzenia postępowania drogą elektroniczną. Czy dotyczy to także postępowań na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp ?

Odpowiedź:

W przypadku gdy zamawiający skorzysta w postępowaniach od 18 października 2018 r. z możliwości udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp , nie będzie miał, jak się wydaje, obowiązku prowadzenia takiego postępowania wyłącznie drogą elektroniczną.

Ustawa Pzp

Skoro w obecnym stanie prawnym przy udzielaniu zamówienia na usługi społeczne na bazie art. 138o ustawy Pzp zamawiający np. nie publikuje ogłoszeń w BZP czy Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (co jest regułą przy innych zamówieniach), nie musi żądać oświadczeń lub dokumentów, nie jest związany przepisami ustawy Pzp ograniczającymi stosowanie kryteriów oceny ofert, to uprawnione wydaje się stanowisko, że także sposób komunikacji z wykonawcami, pozostaje w jego gestii w granicach zakreślonych przywołanymi wyżej zasadami.