Partnerzy serwisu:
Czy zamówienie z wolnej ręki umożliwia dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji? Czy ustawa Pzp przewiduję jakąkolwiek możliwość rekompensaty ze strony wykonawcy?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania niekonkurencyjnej procedury udzielenia zamówienia publicznego .

Opinie UZP i KIO

Powyższa teza znajduje odzwierciedlenie w opiniach UZP oraz orzecznictwie KIO . Okoliczność zawarcia umów, na podstawie których zamawiający korzystał już z usług danego wykonawcy w danym zakresie przedmiotowym nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania w trybie z wolnej ręki na usługę tożsamą. Czynności podjęte przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania nie mogą bowiem niejako "wymuszać" zawierania kolejnych umów na konkretną usługę z tym samym wykonawcą*2

Odpowiedzialność wykonawcy

W kontekście powyższego należy zauważyć, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady stanowi zobowiązania umowne, które mogą być ukształtowane w umowie w sprawie zamówienia publicznego w taki sposób, by nie ulegały one wyłączaniu lub uszczupleniu w sytuacji wykonywania czynności w trakcie realizacji zamówienia przez różnych wykonawców.

Przetargi z całej Polski

Zamówienie z wolnej ręki a gwarancja

Tym samym udzielanie zamówienia w trybie z wolnej ręki z powodów dotyczących utraty możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie znajduje uzasadnienia w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp . Powoływanie się przez zamawiającego na realizację uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez wykonawcę zamówienia głównego, a więc zobowiązania umownego będącego następstwem ustaleń stron zawartych w umowie w sprawie zamówienia publicznego oraz na możliwość wystąpienia trudności w ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego i zakresu jego odpowiedzialności, ma swoje źródło w zdarzeniu, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, co tym samym nie wypełnia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp . *3

Podstawa prawna

*1 na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych

*2 patrz uchwała KrajowejIzby Odwoławczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/KD 8/09)

*3 patrz: uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2011 r., (sygn. KIO/KD 81/11).