Partnerzy serwisu:
Jakie zmiany zostaną wprowadzone do obowiązującej ustawy Pzp? Kto na nich skorzysta? Szczegóły w naszym artykule.

Poprzez system procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych do przedsiębiorców realizujących zlecenia uzyskane od instytucji publicznych trafia rokrocznie średnio ok. 200 mld zł., co stanowi ponad 8% Produktu Krajowego Brutto.

Zmiana ustawy Pzp

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii mając na celu między innymi zmianę logiki zakupów publicznych, która dotychczas opiera się na priorytecie jak najszybszych procedur (najpopularniejszy tryb: przetarg nieograniczony ) i jak najtańszych zakupów (decyduje w większości przypadków cena realizacji zamówienia) na system, w którym wydatki będą wspierać rozwój gospodarczy kraju w sposób zaplanowany i skoordynowany, rozpoczęło wspólnie z UZP konsultacje dotyczące kompleksowej zmiany przepisów Pzp .

Planowane regulacje

Planowane zmiany mają być odczuwalne przede wszystkim, jako wsparcie dla firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w uzyskiwaniu zleceń od publicznych instytucji. Dotychczasowa praktyka ustalania np. wysokich kar umownych, duży formalizm procedur przetargowych, niejednolite orzecznictwo ograniczające dostęp przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych - negatywnie wpływają na poziom konkurencyjności (średnio na jedno postępowanie przetargowe przypada 2 ? oferty a w przetargach powyżej progów unijnych w blisko połowie składana jest tylko jedna oferta).

Procedury negocjacyjne

Zamiarem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii jest między innymi zwiększenie wykorzystania przy udzielaniu zamówień publicznych procedur negocjacyjnych oraz dialogu z wykonawcami zamówień publicznych.

Ponadto założenia nowego Pzp przewidują między innymi:

  • elektronizację i uproszczenie procedur zakupowych poniżej progu bagatelności (na dzień dzisiejszy równowartość 30.000 EURO),
  • opracowanie katalogu zamówień, których przedmiot mogłyby realizować wyłącznie podmioty z sektora MSP,
  • wprowadzenie ułatwień i obniżenie kosztów wnoszenia odwołań  do Krajowej Izby Odwoławczej oraz wprowadzenie jednego sądu wyspecjalizowanego w rozpatrywaniu skarg na orzeczenia KIO,
  • wprowadzenie obligatoryjnych płatności częściowych przy realizacji zamówień publicznych oraz zaliczek na ich wykonywanie.