Partnerzy serwisu:
Oczywista omyłka rachunkowa, to omyłka matematyczna dająca się poprawić przy zastosowaniu elementarnej wiedzy z zakresu dodawania i mnożenia.

Oczywistość omyłki rachunkowej należy zdefiniować jako dającą się zauważyć na pierwszy rzut oka, którą da się poprawić tylko na jeden sposób.

W przypadku, gdy możliwe są co najmniej dwa sposoby poprawienia omyłki, z których każdy będzie powodował inny skutek rachunkowy nie można uznać, iż zaistniała oczywista omyłka rachunkowa .

Ustawa Pzp

Ustawa Pzp nakazuje przy poprawianiu oczywistej omyłki uwzględniać konsekwencje rachunkowe dokonywanych zmian, co oznacza, iż dopuszczalny jest wpływ dokonanej korekty na cenę oferty .

Omyłka rachunkowa

Jako przykład takiej omyłki należy wskazać sytuację, kiedy pomimo zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT zgodnie z SIWZ wyliczona kwota podatku VAT, stanowiąca wynik działania arytmetycznego (iloczynu ceny netto i stawki podatku VAT) będzie nieprawidłowa, co w konsekwencji prowadzić będzie do błędnego wyliczenia ceny brutto (por. wyrok KIO z dnia 1 kwietnia 2010 roku sygn. akt: KIO/UZP 275/10). Ponadto z omyłką będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy nie została w ofercie wykonawcy wyartykułowana wprost cena bez podatku VAT (cena netto), jednak podatek ten zawierał się w wartości przedstawionej w ofercie, na skutek czego cena netto była możliwa do określenia wprost, a zamawiający miał wszelkie informacje umożliwiające jej jednoznaczne ustalenie za pomocą prostego działania matematycznego (por. wyrok KIO z dnia 18 marca 2011 roku, sygn. akt: KIO/UZP 443/11). W tym ostatnim przypadku należy uznać, iż zachodzi inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp.

Obowiązek dokonania korekty

We wskazanych powyżej przypadkach, na zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania korekty zaistniałych uchybień oraz poinformowania wykonawców o tym fakcie, przy czym w drugiej z przedstawionych sytuacji wykonawca może się sprzeciwić dokonaniu korekty oraz nie może ona prowadzić do istotnych zmian w treści oferty .

W tym miejscu należy również wskazać, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach. W ocenie KIO dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczającym jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia *1

Opinia KIO

Powyższe stanowisko orzecznicze potwierdza również tytułowa teza zaczerpnięta z wyroku KIO z dnia 24 kwietnia 2018 r. sygn.. akt: KIO 624/18. We wskazanym wyroku Skład Orzekający stwierdził, że "Nie stanowi ograniczenia dla poprawy oczywistej omyłki rachunkowej na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP ilość omyłek rachunkowych występujących w ofercie, ani też ich istotność".

Podstawa prawna

*1 Patrz: wyrok KIO z dnia 28 września 2010 r. sygn.. akt: KIO 1978/10 a także w wyroku KIO z dnia 01 września 2011 r. sygn.. akt 1787/11.