Partnerzy serwisu:
Pzp nie daje możliwości zmniejszenia kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, a która została podana do publicznej wiadomości bezpośrednio przed otwarciem złożonych ofert.

KIO rozpatrując odwołanie wniesione przez wykonawcę, który zasadnie uznał za niemożliwe obniżenie kwoty podanej podczas publicznego otwarcia ofert, oceniała poniższy stan faktyczny:

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę 2 500 000 zł jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia publicznego . Jednak informacja z otwarcia ofert zamieszczona niezwłocznie po publicznym otwarciu ofert na stronie internetowej zamawiającego zawierała już inną (niższą) kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 652 435 zł. Na stronie internetowej znalazła się "Korekta informacji z otwarcia ofert", w której zamawiający stwierdził, że podczas otwarcia ofert podano kwotę wynikającą z uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości budżetu. Z kolei kwota podana w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej na stronie internetowej wynika z Zarządzenia Wójta Gminy i tą niższą kwotę należy przyjąć zdaniem zamawiającego jako właściwą.

Przetargi z całej Polski

Odwołanie do KIO

W ocenie wykonawcy wnoszącego odwołanie do KIO zamawiający nie miał prawa obniżyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości. Nie występuje też w przepisach pojęcie "korekty informacji z otwarcia ofert". Celem przepisu art. 86 ust. 3 PZP jest poinformowanie wykonawców o zarezerwowanych środkach na realizację zamówienia i stanowi swoistą gwarancję wyboru oferty wykonawcy , który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem, że zaproponowana przez niego cena nie przekroczy kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Roboty budowlane

Wyrok KIO

Oceniając stan faktyczny objęty przedmiotem odwołania Skład orzekający KIO wskazał, że zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . Podana przez zamawiającego kwota jest informacją dla wykonawców i jako taka nie podlega zmianie. Kwota ta ma stanowić zabezpieczenie wykonawców przed nieuprawnionym unieważnieniem postępowania przez zamawiającego z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest jedynie zwiększenie tej kwoty do kwoty oferty najkorzystniejszej (o czym stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).