Partnerzy serwisu:
Kto przy konkretnym zamówieniu powinien podać czynności i wymagać, aby wszystkie osoby je wykonujące były zatrudnione na podstawie umowy o pracę? Tu znajdziesz odpowiedź.

Pytanie:

W jaki sposób prawidłowo zastosować art. 29 ust. 3a ustawy Pzp w dwóch planowanych do wszczęcia postępowaniach na usługi:

  1. Odbioru i odzysku odpadów o kodzie 191212 oraz
  2. Ręcznego sortowania odpadów komunalnych.

Procesy zagospodarowania (odzysku) odpadów realizowane są przy użyciu specjalistycznych linii technologicznych przetwarzania odpadów ze znikomym udziałem pracy ludzi. Możliwe do wyodrębnienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, które mogą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenia to:

  • transport odpadów (praca kierowców) oraz
  • czynności administracyjno-biurowe, polegające w szczególności na sprawowaniu nadzoru nad realizacją umowy, wystawianiu faktur VAT oraz prowadzeniu i przekazywaniu zamawiającemu dokumentacji dotyczącej odpadów, np. DPR-dokument potwierdzający recykling.

Czy wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności administracyjno-biurowych, o których mowa powyżej? Przedmiotem zamówienia na usługi ręcznego sortowania odpadów komunalnych jest z kolei stałe świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych surowcowych i zmieszanych na frakcje wraz z wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów (rozrywanie worków na odpady, wydzielenie odpadów tarasujących) i doraźne prace polegające na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych przy użyciu prostych narzędzi (młotków, pił, itp.) na terenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych prowadzonej przez zamawiającego. Prace powinny być realizowane w dni robocze w godz. od 7.00 do 17.00 (zmiana dziesięciogodzinna) oraz w soboty w godz. od 7.00 do 15.00 (zmiana ośmiogodzinna). Zamawiający przewiduje, iż prace będą realizowane przez 10 osób na zmianie. Ponadto wykonawca wyznaczy co najmniej dwóch brygadzistów, którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia. Realizacja umowy wymaga również czynności administracyjno-biurowych (wystawianie faktur VAT). Czynności ręcznego sortowania odpadów są często realizowane przez obcokrajowców, co w konsekwencji może powodować dużą rotację pracowników. Ponadto przewidziane przez zamawiającego zmiany dziesięciogodzinne (od 7.00 do 17.00) oraz praca w soboty mogą powodować trudności z zatrudnianiem pracowników na umowę o pracę.

Czy wobec tego wystarczające jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp czynności realizowanych przez brygadzistów, tj. nadzoru i koordynacji prac osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

W zakresie obu wskazanych w zapytaniu przetargów wprowadzenie wymogu, aby osoby wykonujące czynności administracyjno-biurowe były zatrudnione na podstawie umowy o pracę będzie nie tylko niewystarczające, ale również niespełniające dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Precyzyjne wyspecyfikowanie czynności w zakresie realizacji zamówienia, których przeprowadzanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, ciąży na zamawiającym - jedynym podmiocie, który ma dokładną i wyczerpującą wiedzę na temat konkretnego przedmiotu zamówienia.

We wskazanych w zapytaniu postępowaniach na zamawiającym spoczywa ciężar ustalenia, czy w zakres realizacji zamówienia będą wchodziły czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten określa konstytutywne cechy stosunku pracy, takie jak wykonywanie pracy:

  • określonego rodzaju na rzecz pracodawcy,
  • pod kierownictwem pracodawcy,
  • w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę oraz
  • w czasie przez niego wyznaczonym.

W przypadku ustalenia, że realizacja czynności w ramach udzielanego zamówienia polega na wykonywaniu pracy w takim rozumieniu, zamawiający powinien wypunktować w siwz te czynności i wymagać, aby wszystkie osoby je wykonujące były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.