Partnerzy serwisu:
Jak przygotować sprawozdanie z udzielonych zamówień? Czy należy w nim uwzględnić wartość podpisanej umowy? Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych odpowiada.

Pytanie:

Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wysyłanym do UZP wpisujemy kwotę, na którą zrealizowaliśmy umowę czy wartość podpisanej umowy?

Odpowiedź:

W sprawozdaniu trzeba uwzględnić wartość podpisanej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na stronie internetowej UZP   zamieszczono publikację pt.: "Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych" (Urząd Zamówień Publicznych / Repozytorium Wiedzy / Interpretacja przepisów / Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych/Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych).

Zamówienia na usługi z całej Polski

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych

Wynika z nich m.in., że: "Zamawiający podaje w tabelach II-IX (z wyłączeniem tabeli nr VI) całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku, gdy umowa nie została jeszcze w całości wykonana i zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku zaś umów zawartych na czas nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia

 • JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę

  jednolity europejski dokument zamówienia
  Marek Okniński
  Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia JEDZ na podstawie wytycznych zamawiającego. Konsekwencją niedopełnienia tego obowiązku jest wykluczenie z postępowania przetargowego.
  JEDZ - obowiązek uzupełnienia przez wykonawcę
 • Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

  progi unijne
  Marek Okniński
  Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.
  Kary za zwłokę w realizacji zamówienia publicznego
 • Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

  Przetargi krok po kroku
  Justyna Andała-Sępkowska
  Jak postępować w przypadku unieważnionych przetargów? Czy zawsze należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Unieważnienie postępowania
 • Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

  Przetargi krok po kroku
  Katarzyna Bełdowska
  Zamówienie grupowego ubezpieczenia pracowników podlega ustawie Pzp. W przypadku, gdy warto zamówienia przekroczy 30.000 euro należy przeprowadzić przetarg nieograniczony lub ograniczony.
  Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?