Partnerzy serwisu:
Kilka ofert częściowych, to szansa na przykład dla mniejszych firm. Ale co zrobić, by zamawiający nie wpadł w pułapkę przy takim postępowaniu?

Pytanie:

Zamawiający ogłasza przetarg na ten sam asortyment z dopuszczeniem składania trzech ofert częściowych. Podział na części spowodowany jest tym, że:

  1. Jeden wykonawca może nie zapewnić całego potrzebnego asortymentu pod względem ilościowym,
  2. Chcemy dać szansę małym przedsiębiora udział w przetargu.com n

Jak zabezpieczyć się przed sytuacją, gdy wykonawcy złożą oferty w taki sposób, że w jednej części oferta najtańsza będzie dużo droższa od najtańszej w innej części? Wtedy zamawiający za ten sam towar otrzyma różne ceny i za część tego samego asortymentu zapłaci więcej.

Czy można zastrzec w siwz , że jeżeli w jakieś części cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w tej części, to będzie on kolejno wybierał oferty najkorzystniejsze spośród pozostałych części, ale tylko takie na które go "stać"?

Dla zamawiającego optymalne byłoby, aby spośród ofert złożonych we wszystkich częściach wybrać te, które są najkorzystniejsze zarówno pod względem cenowym, jak i jakościowym, niezależnie od części, w której zostały zaoferowane. Zatem w celu oceny kryterium "cena" punktem wyjścia do oceny byłaby najniższa cena dla wszystkich części, a w kryterium jakościowym ocena punktowa dokonywana byłaby spośród wszystkich zaoferowanych towarów.

Co zrobić, gdy wszyscy wykonawcy złożą oferty tylko na część I a na pozostałe żaden? Jak postąpić w sytuacji, gdy ten sam wykonawca posiadający zasoby asortymentu na więcej niż jedną część poda różną jego cenę dla poszczególnych części? Czy mamy wtedy prawo żądać od niego wyjaśnień , dlaczego tak zrobił?

Odpowiedź:

W postępowaniu dopuszczającym możliwość składania ofert częściowych toczy się w rzeczywistości kilka procedur zamówieniowych w celu zawarcia umów o zamówienia udzielane w częściach. Stąd przedstawione powyżej sposoby działania nie będą możliwe.

W doktrynie i orzecznictwie KIO często wskazuje się, że postępowanie z ofertami częściowymi rozpada się na kilka niezależnych procedur odnoszących się wyłącznie do danej części postępowania. Nie jest ono zatem jednolite i posiada regulacje odrębne wskazujące na niezależny sposób postępowania zamawiającego w zależności od tego, na jaką część zamówienia wykonawca składa ofertę. Poszczególne części zamówienia (tzw. pakiety, zadania) są w istocie odrębnie kontraktowanymi oraz finansowanymi zamówieniami , choć łączy je tożsame wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne (jedno ogłoszenie o zamówieniu) i pewne jego elementy, a ich wartość szacuje się łącznie na potrzeby ich odniesienia do progów stosowania odpowiednich przepisów ustawy Pzp.