Partnerzy serwisu:
Instytucja zaliczki została wprowadzona do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na mocy noweli z dnia 5 listopada 2011 roku. Pomimo swoich walorów praktycznych, zamawiający niezwykle rzadko wprowadzają ten instrument w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający , prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, może udzielić wykonawcy z którym zawarł umowę, zaliczki na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1].

By nie wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa

Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień udzielanych w ww. trybach uzasadnione zostało potrzebą przeciwdziałania zagrożeniom sprzyjającym wyłudzeniom środków pieniężnych od Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 151a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że Wykonawca wykaże, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.

Ilość zaliczek udzielanych w ramach wykonywania jednego zamówienia może być ustalona w sposób dowolny. W przypadku dopuszczenia składania ofert częściowych dopuszczalne jest udzielanie zaliczek na poczet niektórych części zamówienia.

Celem wprowadzenia do systemu zamówień publicznych instytucji zaliczki było ułatwienie Wykonawcom pozyskiwania środków finansowych na realizację zamówienia. Taka forma rozliczeń, wymaga z jednej strony wyłożenia środków finansowych pozostających w dyspozycji zamawiającego , co ogranicza go w możliwości obracania nimi i generowania dodatkowego zysku, z drugiej strony, umożliwia mu dyscyplinowanie i monitorowanie terminowej i oszczędnej realizacji udzielonego zamówienia przez Wykonawcę. Korzystanie z tego instrumentu przez Zamawiających może w sposób korzystny wpłynąć na ilość i jakość realizowanych zamówień, jednakże obawa przed nadużywaniem dobrodziejstwa tej instytucji przez nierzetelnych Wykonawców, zdaje się skutecznie marginalizować jej praktyczne zastosowanie.

Zaliczka ma duże znaczenie

Urząd Zamówień Publicznych w celu przełamania impasu w stosowaniu zaliczek w zamówieniach publicznych wydał opublikowaną na stronach internetowych[2] publikację omawiającą praktyczne aspekty dopuszczenia zaliczki w umowie o wykonanie zamówienia publicznego.

Podjęte przez Urząd Zamówień Publicznych działania powinny "ośmielić" zamawiający do przewidzenia zaliczki jako elementu użytecznego przy sfinansowaniu realizacji zamówienia publicznego. Zaliczka jest bowiem instrumentem mającym duże znaczenie w procesie udzielenia i realizacji zamówienia publicznego. Pozwala na otwarcie rynków zamówień publicznych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także może przyczynić się do obniżenia kosztów realizacji zamówienia.

[1] Uprawnienie wynikające z art. 151a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] www.uzp.gov.pl