Partnerzy serwisu:
Ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać wynagrodzenia wyższego.

Mając powyższe na uwadze, wykonawcy składający ofertę cenową w postępowaniach o udzielenie zamówienia na roboty budowlane powinni pamiętać, że za zaoferowaną cenę będą zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót określonych w dokumentacji projektowej.

Wskazany obowiązek jest niezależny od faktu, czy zapisy dokumentacji projektowej spójne są z przedmiarem robót załączonym do tejże dokumentacji.

Dokumentacja projektowa

Znaczenie dla ostatecznego ustalenia zakres robót objętych zakresem udzielanego zamówienia ma dokumentacja projektowa. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalone w określonej z góry kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów robót.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż stosownie do art. 632 § 2 k.c., jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu rażącą stratą, Sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że zamawiający powinien oczekiwać od wykonawcy robót budowlanych , zrealizowania pełnego zakresu robót objętych podpisaną umową o wykonanie zamówienia publicznego.

Zakres robót budowlanych

Zakres robót określa dokumentacja projektowa - pozycje kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót nie określają zakresu robót a jedynie maksymalną wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji projektowej.

Kosztorys ofertowy

W sytuacji gdy pozycje kosztorysu ofertowego zawierają wycenę robót budowlanych , które nie są ujęte w dokumentacji projektowej - wysokość wynagrodzenia powinna zostać pomniejszona o roboty nie objęte dokumentacją projektową. Zamawiający nie może bowiem ponosić wydatków za nie wykonany zakres robót - między innymi ze względu na odpowiedzialność z tytułu naruszenia ustawy o finansach publicznych. Wykonawca nie ma podstaw na negowanie zmniejszenia wynagrodzenia ponieważ w zakresie nie ujętym w dokumentacji projektowej jest ono nienależne (zakres robót nie objęty przedmiotem przetargu).

Natomiast w przypadku gdy roboty nie są przewidziane w przedmiarze oraz kosztorysie ofertowym a są uwzględnione w dokumentacji projektowej muszą zostać wykonane zgodnie z postanowieniami umowy oraz za wynagrodzeniem ustalonym w umowie - nie ma wówczas możliwości zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy .

Podstawa prawna

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 1998 r. sygn. akt II CKN 913/97