Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Marek Okniński
06.09.2019 14:54
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ).

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ).

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w odniesieniu do wyżej wskazanego obowiązku wypracowało pogląd, zgodnie z którym podstawą faktyczną odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno w SIWZ określonym. Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, ale wymogi odnoszące się do ukształtowania przyszłego świadczenia – przedmiotu umowy. Zatem podstawą odrzucenia oferty nie mogą być jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, zawarte w SIWZ, które nie mają bezpośredniego związku z treścią oferty rozumianą wąsko, jako zakres przyszłego świadczenia[2].

Kosztorys ofertowy, co do zasady, określa elementy i prace, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych objętych zakresem udzielanego zamówienia publicznego. Jednak znaczenie kosztorysu nie jest jednakowe we wszystkich okolicznościach – zależy od ukształtowania przez Zamawiającego postanowień SIWZ, projektu umowy, a w szczególności – od charakteru wynagrodzenia (czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe).

W konsekwencji zamawiający, który poprzez zapisy SIWZ nie odwołuje się do kosztorysu ofertowego w sposób który określa wymogi mające znaczenie dla wykonania przyszłego zobowiązania wykonawcy, nie ma podstaw do odrzucenia oferty z tytułu niezgodności stwierdzonych w sporządzonym przez wykonawcę kosztorysie ofertowym.

                                                                                                Autor: Marek Okniński[1] Patrz: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
[2] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. sygn. akt:KIO 592/19.