Partnerzy serwisu:
Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Wskazana powyżej dyspozycja art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych nie uniemożliwia uprzedniego wykorzystania przez zamawiającego prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przepisu zawartego w art. 26 ust. 2 f.

Jak stanowi art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Przepis art. 26 ust. 2f ustawy Prawo zamówień publicznych to przepis o charakterze dyspozytywnym.

W konsekwencji zastosowanie art. 26 ust. 2f jest uzależnione od oceny dokonanej przez zamawiającego na określonym etapie postępowania. Jak wskazuje się w orzecznictwie określenie „etap postępowania" funkcjonuje w stosunku do pojęcia postępowania przetargowego i nie ma znaczenia, w jakim trybie postępowanie to będzie prowadzone - nie ma znaczenia czy będzie to tryb jednoetapowy jak np. przetarg nieograniczony czy wieloetapowy, jak np. przetarg ograniczony[1].

                                                                                                            Autor: Marek Okniński[1] Patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 44/18. 

 • Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
 • Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

  komunikacja elektroniczna
  Marek Okniński
  Obowiązek ten dotyczy w szczególności składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a także wszelkich oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje jednak zamknięty katalog przypadków, w których zamawiający może zdecydować, że oferta lub jej część będzie składana w tradycyjnej formie pisemnej.
  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
 • Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
  Marek Okniński
  Zamawiający ma prawo do wezwania wykonawców do złożenia wszystkich dokumentów i oświadczeń potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z przetargu.
  Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych