Partnerzy serwisu:
Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

W przypadku zamówień publicznych, których wartość szacunkowa przekracza tzw. progi unijne[1] zamawiający zobowiązany jest od dnia 18 października 2018 roku do używania środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do porozumiewania się z wykonawcami uczestniczącymi w prowadzonej procedurze.

Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

Wskazany powyżej obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej ma charakter ogólny tzn. nie jest ograniczony zakres jego stosowania do konkretnych trybów udzielenia zamówienia publicznego.

Wobec powyższego obowiązek wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej istnieje również w odniesieniu do trybu zamówienia z wolnej ręki.

Dopuszczalne jest wykorzystanie poczty email do przesyłania dokumentów.

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) przekazywanie dokumentów (w tym JEDZ) następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia spełnianie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W konsekwencji w aktualnie obowiązującym stanie prawnym wykonawca któremu zostanie udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki powinien przesłać uprzednio JEDZ w formie elektronicznej wykorzystując do tego np. pocztę email. Nie jest konieczne korzystanie z platform zakupowych (przetargowych) do przesyłania dokumentów związanych z procedurą zamówienia publicznego udzielanego w trybie z wolnej ręki.

Przypomnieć jednak należy, że przesłane dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

                                                                                                Autor: Marek Okniński

[1] Wysokość tzw. progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
[2] Wynika z art. 10a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.