Zasady postępowania z protestem

Marcin Melon
17.09.2009 10:13
A A A
Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli zawiera on wadę formalną może protest oddalić. W postępowaniu na budowę szkoły wykonawca w wymaganym terminie złożył protest na zapisy SIWZ. Protest został przesłany faksem był czytelny. Jednak po upływie wymaganego terminu zamawiający protest oddalił z powodu tego, że do protestu nie został dołączony KRS, z którego wynikałoby umocowanie osoby, która podpisała protest do reprezentowania firmy. W powyższej sytuacji zamawiający postąpił zgodnie z prawem. Trudno się zgodzić z opiniami niektórych fachowców, którzy wskazują, że zamawiający powinien prosić o wyjaśnienie złożonego dokumentu, ewentualnie uzupełnienie protestu poprzez dosłanie KRS. Jest to niezgodne prawem, artykuł 87 Prawa zamówień publicznych daje bowiem prawo wezwania do złożenia wyjaśnień do dokumentów stanowiących ofertę, z kolei art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych odnosi się do sytuacji, kiedy wykonawcy uzupełniają dokumenty po sesji otwarcia ofert.

Po otrzymaniu protestów zamawiający ma 10 dni na ich rozpatrzenie. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Gdyby o tym zapomniał, nie będzie miał ważnych ofert i nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. W pewnym postępowaniu wykonawca złożył protest, który przez pomyłkę nie zawierał żądań wykonawcy. Co prawda wykonawca stawiał konkretne zrzuty, jednak tego elementu zabrakło. Protest wpłynął w terminie. Czy zamawiający ma obowiązek i możliwość wezwać wykonawcę do poprawienia protestu? Zamawiający nie ma prawnej możliwości zwrotu Wykonawcy protestu, czy żądania jego uzupełnienia, mimo że nie spełnia on wymagań określonych w ustawie. (sygn. UZP/ZO/0-13/05). Taki protest należy oddalić z powodów formalnych.