Partnerzy serwisu:
Zgodnie z linią orzeczniczą utrwalaną przez Krajową Izbę Odwoławczą termin na wniesienie protestu upływa o północy ostatniego dnia przewidzianego na jego wniesienie. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określające godziny pracy zamawiającego nie mogą ograniczać terminu na wniesienie protestu.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W praktyce udzielania zamówień publicznych dotychczas występowały dwa poglądy dotyczące ustalania daty upływu terminu na wnoszenie protestu. Część zamawiających prezentowała pogląd, na podstawie którego jeżeli treść protestu zostanie przesłana do zamawiającego (np. faxem) po godzinach pracy należy uznać, iż protest został wniesiony następnego dnia roboczego zamawiającego. Taka interpretacja ogranicza jednak termin na wniesienie protestu, co uznać należy za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego przykładowo zapis specyfikacji o treści : "Korespondencja przesyłana za pomocą faxu po godzinach pracy zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną tego dnia." uznać należy za pozbawiony podstaw prawnych. Zapisy specyfikacji (o treści zbliżonej do wskazanej powyżej) nie mogą bowiem prowadzić do skrócenia ustawowo określonych terminów na wnoszenie protestów lub chociażby ograniczać terminu na zadawanie pytań do treści SIWZ.

Kodeks cywilny określa koniec terminu.

Ponieważ ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa sposobu ustalenia zakończenia terminu na wnoszenie protestu zastosowanie znajduje art. 14 tej ustawy, który odsyła w tego rodzaju sytuacjach do norm wyrażonych w Kodeksie Cywilnym.

Zgodnie z art. 111 § 1 Kodeksu Cywilnego termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Zasada!

Termin na wniesienie protestu upływa o północy ostatniego dnia przewidzianego na jego wniesienie. Godziny pracy zamawiającego określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mają żądnego znaczenia dla ustalenia terminu wnoszenia protestu.

Wskazana zasadę potwierdza np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 maja 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 427/08) w którym skład orzekający opierając się na art. 111 § 1 KC uzasadniał oddalenie protestu wskazując, że ponieważ termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, nie jest zatem możliwe jego ograniczanie poprzez wskazanie godziny upływu terminu wcześniejszej niż 24:00. Zapis taki jest nieważny z mocy samego prawa.

 

Przetargi na Twój e-mail? Zobacz jakie to proste!

Podstawa prawna:- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655).

  • Zasady postępowania z protestem

    Zamówienia publiczne
    Marcin Melon
    Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.