Partnerzy serwisu:
Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zamawiający otrzymując protest, może go rozpatrzyć i wówczas uznać za zasadny lub odrzucić. W innym przypadku, jeżeli zawiera on wadę formalną może protest oddalić. W postępowaniu na budowę szkoły wykonawca w wymaganym terminie złożył protest na zapisy SIWZ. Protest został przesłany faksem był czytelny. Jednak po upływie wymaganego terminu zamawiający protest oddalił z powodu tego, że do protestu nie został dołączony KRS, z którego wynikałoby umocowanie osoby, która podpisała protest do reprezentowania firmy. W powyższej sytuacji zamawiający postąpił zgodnie z prawem. Trudno się zgodzić z opiniami niektórych fachowców, którzy wskazują, że zamawiający powinien prosić o wyjaśnienie złożonego dokumentu, ewentualnie uzupełnienie protestu poprzez dosłanie KRS. Jest to niezgodne prawem, artykuł 87 Prawa zamówień publicznych daje bowiem prawo wezwania do złożenia wyjaśnień do dokumentów stanowiących ofertę, z kolei art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych odnosi się do sytuacji, kiedy wykonawcy uzupełniają dokumenty po sesji otwarcia ofert.

Po otrzymaniu protestów zamawiający ma 10 dni na ich rozpatrzenie. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu. Gdyby o tym zapomniał, nie będzie miał ważnych ofert i nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej. W pewnym postępowaniu wykonawca złożył protest, który przez pomyłkę nie zawierał żądań wykonawcy. Co prawda wykonawca stawiał konkretne zrzuty, jednak tego elementu zabrakło. Protest wpłynął w terminie. Czy zamawiający ma obowiązek i możliwość wezwać wykonawcę do poprawienia protestu? Zamawiający nie ma prawnej możliwości zwrotu Wykonawcy protestu, czy żądania jego uzupełnienia, mimo że nie spełnia on wymagań określonych w ustawie. (sygn. UZP/ZO/0-13/05). Taki protest należy oddalić z powodów formalnych.

 • Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 25 września 2009 r. Sejm przyjął bez głosów przeciwnych ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany przewidziane wskazaną ustawą przede wszystkim mają na celu ułatwienie udziału przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz usprawnienie procesu wyboru wykonawcy.
 • Krótsze procedury udzielania zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi likwidację prawa do wnoszenia protestów. Wykonawcy kwestionujący decyzje zamawiającego będą mogli wnosić odwołanie kierowane od razu do Krajowej Izby Odwoławczej.
 • Należy sprawdzać pełnomocnictwo do podpisania protestu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający po otrzymaniu protestu powinien między innymi zweryfikować czy podpisujący w imieniu wykonawcy protest był stosownie umocowany. Sprawdzenia prawidłowości umocowania osoby podpisującej protest należy dokonać w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę wraz z ofertą lub załączone do składanego protestu. Jeżeli zamawiający uzna, że protest nie jest podpisany przez osobę właściwie umocowaną nie powinien dokonywać jego merytorycznego rozpoznania a podjąć decyzję o jego odrzuceniu.
 • Termin na wniesienie protestu upływa o północy.

  Zamówienia publiczne
  Autor: Marek Okniński
  Zgodnie z linią orzeczniczą utrwalaną przez Krajową Izbę Odwoławczą termin na wniesienie protestu upływa o północy ostatniego dnia przewidzianego na jego wniesienie. Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) określające godziny pracy zamawiającego nie mogą ograniczać terminu na wniesienie protestu.