Partnerzy serwisu:
Zamawiający po otrzymaniu protestu powinien między innymi zweryfikować czy podpisujący w imieniu wykonawcy protest był stosownie umocowany. Sprawdzenia prawidłowości umocowania osoby podpisującej protest należy dokonać w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę wraz z ofertą lub załączone do składanego protestu. Jeżeli zamawiający uzna, że protest nie jest podpisany przez osobę właściwie umocowaną nie powinien dokonywać jego merytorycznego rozpoznania a podjąć decyzję o jego odrzuceniu.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Wykonawcy sporządzając protest niejednokrotnie skupiają się na jego treści "zaniedbując" stronę formalno - prawną związaną z należytym udokumentowaniem prawa do podpisania protestu przez osobę reprezentującą wykonawcę. W konsekwencji niejednokrotnie zdarza się, że protest wniesiony w postępowaniu podpisują inne osoby niż uwidocznione w odpisie z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. W takim przypadku do treści protestu winno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej protest, z którego to pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać prawo do dokonania wskazanej czynności. Oprócz prawidłowego określenia umocowania do podpisania protestu, koniecznym jest dla jego ważności przedstawienie dokumentów z których wynika umocowanie do udzielania pełnomocnictw. Przykładowo jeżeli protest podpisuje Prezes Zarządu firmy wnoszącej środek ochrony prawnej do treści protestu powinien zostać załączony odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest przez osobę nie ujawnioną w KRS do protestu należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawidłowość ustanowienia pełnomocnika.

W przypadku gdy zamawiający nie może na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzić prawa osoby podpisującej protest do reprezentowania wykonawcy we wskazanym zakresie zobligowany jest do odrzucenia protestu jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony (art. 181 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

 • Zasady postępowania z protestem

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Niezbędnym warunkiem skorzystania z protestu jest interes prawny. Wykonawca musi wykazać, że na skutek działań lub zaniechania zamawiającego, jego interes w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku.
 • Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.