Partnerzy serwisu:
Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.

Pewien burmistrz ogłosił przetarg na budowę sali gimnastycznej. Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, zgodnie z przepisem art. 93 ust.3, zawiadomił wykonawców o wyniku postępowania. Informacje te opublikował na stronie internetowej a następnego dnia przesłał faksem do wykonawców. Jeden z nich postanowił złożyć protest. Jednak termin na jego wniesienie liczył się nie od dnia opublikowania informacji na stronie internetowej, lecz od momentu otrzymania stosownego pisma faksem. Czy słusznie? Od chwili otrzymania pisma, a nie opublikowania informacji o decyzji zamawiającego na stronie internetowej, należy liczyć termin na wniesienie protestu - orzekli arbitrzy w wyroku. (sygn. UZP/ZO/0-860/07).

Należy pamiętać, że z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Natomiast z treści art. 27 ust. 1 ustawy Pzp wynika jedynie, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem zamawiającego. Opublikowanie informacji na stronie internetowej nie czyni zadość obowiązkom wskazanym przez ustawodawcę w art. 27 ust. 1 ustawy.

W sytuacji, w której unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia zostanie dokonane z przyczyn leżących po stronie zamawiającego np. zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią ogłoszenia i SIWZ wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 • Odroczenie terminu płatności

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, na podstawie których zobowiąże wykonawcę do odroczenia płatności za wykonane zamówienia, tak aby płatności zostały wykonane w terminie późniejszym np. z przyszłorocznego budżetu.
 • Zasady odrzucania ofert

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Ustawodawca zawarł w art. 89 ustawy przesłanki odrzucenia ofert. Jak stanowi jeden z wyroków Sądu Okręgowego ?Zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w art. 89.? (sygn. V Ca 1738/04).
 • Zasady dopuszczania ofert wariantowych

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Dopuszczenie możliwości złożenia przez wykonawców ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego. Jeżeli zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest zobowiązany dać temu wyraz w SIWZ, a także opisać w tym dokumencie sposób przedstawienia ofert oraz podać minimalne warunki, jakim oferty te powinny odpowiadać.
 • Należy sprawdzać pełnomocnictwo do podpisania protestu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający po otrzymaniu protestu powinien między innymi zweryfikować czy podpisujący w imieniu wykonawcy protest był stosownie umocowany. Sprawdzenia prawidłowości umocowania osoby podpisującej protest należy dokonać w oparciu o dokumenty przedłożone przez wykonawcę wraz z ofertą lub załączone do składanego protestu. Jeżeli zamawiający uzna, że protest nie jest podpisany przez osobę właściwie umocowaną nie powinien dokonywać jego merytorycznego rozpoznania a podjąć decyzję o jego odrzuceniu.