Partnerzy serwisu:
Zamawiający może określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, na podstawie których zobowiąże wykonawcę do odroczenia płatności za wykonane zamówienia, tak aby płatności zostały wykonane w terminie późniejszym np. z przyszłorocznego budżetu.

Rozpatrując zagadnienie odroczenia płatności za zrealizowane zamówienie np. poprzez rozłożenie jej na szereg rat, zamawiający musi przede wszystkim wziąć pod uwagę przepisy zawarte w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm.). Wskazana ustawa określa szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych.

Zgodnie z art. 5 wskazanej ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

W związku z powyższym, w przypadku gdy zamawiający w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wprowadzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisy odwlekające zapłatę za wykonane zamówienie o więcej niż 30 dni zobowiązany będzie zapłacić wykonawcy należne odsetki. Powyższe potwierdzają tezy zawarte w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r. (sygn. III CZP 124/05).

Reasumując należy stwierdzić, że na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych możliwe jest wprowadzenie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów odraczających płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia ponad termin 30 dni. Koniecznym jednak jest wówczas wprowadzenie do treści zawieranej umowy zapisów zobowiązujących zamawiającego do zapłaty stosownych odsetek ustawowych.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

 • Termin zapoznania się z treścią złożonych ofert

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne od chwili ich otwarcia. Wskazany przepis nie daje jednak prawa wykonawcy do żądania od zamawiającego aby ten przedstawił oferty konkurencji zaraz po ich otwarciu. Zamawiający może wyznaczyć wykonawcy termin w którym ten zapozna się z treścią złożonych ofert.
 • Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 25 września 2009 r. Sejm przyjął bez głosów przeciwnych ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany przewidziane wskazaną ustawą przede wszystkim mają na celu ułatwienie udziału przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz usprawnienie procesu wyboru wykonawcy.
 • Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Zatrzymanie wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.