Partnerzy serwisu:
Dopuszczenie możliwości złożenia przez wykonawców ofert wariantowych jest uprawnieniem zamawiającego. Jeżeli zamierza skorzystać z tego uprawnienia jest zobowiązany dać temu wyraz w SIWZ, a także opisać w tym dokumencie sposób przedstawienia ofert oraz podać minimalne warunki, jakim oferty te powinny odpowiadać.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy cena jest tylko jednym z kryteriów oceny ofert. Przepis art. 36 ust. 2 pkt 4 uprawnia zamawiającego do dopuszczania składania ofert wariantowych i nakłada na niego, w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, obowiązek zawarcia w SIWZ informacji o tym fakcie oraz opisu sposobu przedstawienia tych ofert oraz określenia minimalnych warunków, jakim muszą one odpowiadać.

Oferta wariantowa to taka oferta, która przewiduje, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego. (KIO/UZP/1392/07). W innym wyroku czytamy, że ofertę przewidującą, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia i przewidująca użycie odmiennych, ale równoważnych materiałów, zastosowania innej technologii, dodatkowego wyposażenia lub robót zwiększających zakres zamówienia, należy uznać za ofertę wariantową (KIO/UZP 395/08).

Definiując pojęcie oferty wariantowej ustawodawca wskazuje jeden element przedmiotowo istotny który różni taką ofertę od innych. Jest nim możliwość przedstawienia odmiennego sposobu wykonania zamówienia, tj. innej niż przyjęta przez zamawiającego koncepcji uzyskania tego samego efektu, przy czym ów sposób czy koncepcję należy łączyć z rozwiązaniami natury technicznej. Chodzi o sposób wykonania zamówienia, a więc sposób spełnienia świadczenia i o nic ponadto.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie powszechnego rozumienia pojęcia wariantowości, czyli podawania w ofercie dwóch lub więcej rozwiązań do wyboru przez zamawiającego. Oferta podlega odrzuceniu, gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ (ust. 1 pkt 2). Treść oferty nie odpowiada treści SIWZ wówczas, gdy została sporządzona niezgodnie z postanowieniami specyfikacji. Nie pozostaje w takiej niezgodności oferta wariantowa w zakresie, w jakim przedstawia odpowiadający istocie tej oferty, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia.

  • Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

    Zamówienia publiczne
    Marcin Melon
    Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.