Partnerzy serwisu:
Ustawodawca zawarł w art. 89 ustawy przesłanki odrzucenia ofert. Jak stanowi jeden z wyroków Sądu Okręgowego ?Zamawiający nie może odrzucić ofert z przyczyn innych niż określone w art. 89.? (sygn. V Ca 1738/04).

Oferta niezgodna z ustawą

Pierwsza z przesłanek stanowi, że zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, gdy oferta jest niezgodna z ustawą. Przez ofertę niezgodną z ustawą należy rozumieć ofertę niezgodną z zasadami udzielania zamówień (art. 7-9), jak też z poszczególnymi przepisami ustawy, z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, a także z przepisami aktów prawnych, do których ustawa się odwołuje. (Wyrok SO w Warszawie z 3.09.2004 r., sygn. V Ca 1738/04).

Oferta nie odpowiada treści SIWZ

Zamawiający musi odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;. To oznacza, że jeżeli różnice pomiędzy treścią oferty a treścią SIWZ nie są istotne wówczas zamawiający nie odrzuca takiej oferty. Problematycznym pozostaje fakt, jaką rozbieżność uznać za istotną a jaka omyłka jest nieistotna i ofertę można poprawić. W tej kwestii decyzję ustawodawca pozostawił zamawiającemu.

Oferta narusza przepisy o nieuczciwej konkurencji

Organizator przetargu odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W art. 11 pkt.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czytamy, iż "Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności".

Oferta zawiera rażąco niską cenę

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Dyrektywy UE nie definiują tego pojęcia. Nie ustalają także żadnej metody kalkulacji. Za punkt odniesienia można przyjąć koszt realizacji zamówienia. Jeżeli cena jest niższa od kosztów wytworzenia usługi lub dostawy należy ją traktować jako nierealistyczną i rażąco niską.

Organizator postępowania jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny, lub w sytuacji, kiedy wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie istotnej omyłki w treści oferty. W postępowaniach przetargowych pojawiają się wątpliwości czy cena podana w tysięcznych częściach złotego jest omyłką rachunkową? W tej sprawie wypowiedział się Zespół Arbitrów, który stwierdził, że cena podana w tysięcznych częściach złotego nie jest traktowana jako omyłka rachunkowa. (syg. UZP/ZO/0-493/05) Tak więc tego typu błąd nie jest omyłką rachunkową i oferta taka podlega odrzuceniu.

 • Zasady postępowania w przypadku unieważnienia postępowania

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Kiedy zamawiający dokona czynności unieważnienia postępowania musi zawiadomić równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, bądź złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert. Ważne jest, aby zamawiający podał uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.