Można wybrać ofertę złożoną po terminie

Marek Okniński
06.09.2010 12:16
A A A
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 14.000 euro jedna z firm złożyła ofertę po terminie wyznaczonym w specyfikacji. Cena przedstawiona w ofercie jest niższa niż ceny w pozostałych otrzymanych ofertach. Czy w związku z tym możliwe jest przyjęcie oferty pomimo jej złożenia po upływie wyznaczonego terminu ?

Stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza równowartość 14.000 euro tj. 53.746,00 zł. netto. W związku z powyższym zamawiający, w odniesieniu do zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej powyżej, samodzielnie kształtują zasady udzielania zamówień publicznych. Powyższe dotyczy również trybu postępowania z ofertami złożonymi po wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

Zasada!

Jeżeli zamawiający w dokumentach przekazywanych firmom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż równowartość 14.000 euro nie określił zasad postępowania w przypadku złożenia oferty po terminie, nie ma zakazu rozpatrzenia oferty złożonej po terminie.

W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż równowartość 14.000 euro, uwzględniając zasady gospodarowania środkami publicznymi jakie zostały określone w ustawie o finansach publicznych, zamawiający otrzymując nawet po wyznaczonym terminie ofertę najtańszą (najkorzystniejszą) w stosunku do ofert złożonych w wyznaczonym terminie, może taką ofertę przyjąć o ile nie doszło już do podpisania umowy lub poinformowania innych wykonawców o wyborze ich oferty. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru, możliwe jest również, w odniesieniu do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro, zwrócenie się do pozostałych wykonawców z pytaniem czy mogą złożyć ofertę korzystniejszą od ofert wykonawcy, która została złożona po terminie.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759).