Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy, co do zasady, nie może zająć dłużnikowi na rachunku bankowym wszystkich środków pieniężnych. Wyjątek stanowi np. egzekucja świadczeń alimentacyjnych, kiedy zajęcie komornika sądowego obejmuje wszystkie środki na rachunku bankowym (nie ma kwoty wolnej od egzekucji).

Kwota wolna od egzekucji. Procent minimalnego wynagrodzenia a działania komornika

Środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika są wolne od zajęcia w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę za pełny etat wynosi 3490 zł, 75 proc. tej kwoty to obecnie 2617 zł i taka kwota nie podlega egzekucji. Komornik sądowy nie może prowadzić egzekucji z tej kwoty, a bank nie może przekazać tej kwoty komornikowi. Egzekucji podlega cała kwota powyżej kwoty wolnej do wysokości zobowiązania dłużnika.

Zwolnienie dotyczy rachunków oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów oraz niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Świadczenia wolne od egzekucji. Rodzaje i granice ochrony

Ponadto na rachunku bankowym komornik nie może zająć wielu świadczeń, które w całości nie podlegają egzekucji. W całości nie podlegają egzekucji: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, wspierających kobiety w ciąży i rodziny „Za życiem", rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek elektryczny.

Egzekucji nie podlegają także inne świadczenia, dodatki i kwoty o charakterze wspierającym rodzinę.

Egzekucji nie podlegają także świadczenia dla emerytów (trzynasta i czternasta emerytura).

Powyższe świadczenia, dodatki i kwoty w całości są zwolnione z egzekucji, niezależnie od wysokości.