Partnerzy serwisu:
W przetargu ofertę złożyło konsorcjum złożone z dwóch firm tego samego właściciela. Oświadczenia jednej firmy podpisał właściciel a drugiej firmy pełnomocnik. Do oferty zostało dołączone pełnomocnictwo, z którego nie wynika że pełnomocnikiem jest dana osoba która złożyła podpisy na oświadczeniach. Pełnomocnictwo jest tylko opatrzone jej podpisem. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić?

Odpowiedź

Pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne może zostać złożone na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 128 ustawy Prawa zamówień publicznych.

Wyjaśnienia

Ustawa Pzp przewiduje wezwanie do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę w toku postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wskazano, że jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z właściwych rejestrów, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy więc zliczać do innych dokumentów, które są składane w postępowaniu i podlegają poprawieniu, uzupełnieniu czy, wyjaśnieniu przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w trybie art. 128 ustawy Pzp.

W opisanej sytuacji, skoro zamawiający stwierdził, iż złożone z ofertą pełnomocnictwo nie wskazuje na umocowanie osoby sygnującej dokumenty w imieniu konsorcjum, winien wezwać wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, pełnomocnictwa lub innego dokumentu odpowiednio potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (chyba, że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jego złożenie, lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania

Podstawa prawna

Art. 128 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710)

§ 13 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

* Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce