Partnerzy serwisu:
Jedną z ważniejszych czynności w toku egzekucji z nieruchomości jest jej opis i oszacowanie. Bez dokonania tej czynności egzekucja z nieruchomości nie może toczyć się dalej, a nieruchomość nie może zostać wystawiona do sprzedaży, w tym sprzedaży licytacyjnej.

Wymagane dokumenty dla wniosku o opis i oszacowanie nieruchomości

Komornik sądowy przystępuje do dokonania opisu i oszacowania nieruchomości na wniosek wierzyciela i po upływie dwóch tygodni od wezwania dłużnika do zapłaty długu. Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien:

1) złożyć wyciąg – a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta katastrem nieruchomości – także odpowiedni wyciąg;

2) wskazać miejsce zamieszkania uczestników postępowania.

Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej, wierzyciel powinien złożyć inny dokument stwierdzający własność dłużnika. Powyższych dokumentów może żądać od właściwych organów także komornik.

Jak przebiega opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika i biegłego sądowego?

Oszacowania nieruchomości dokonuje powołany przez komornika biegły sądowy, który musi posiadać uprawnienia do szacowania nieruchomości. W oszacowaniu nieruchomości należy podać wartość nieruchomości, budowli i innych urządzeń, przynależności i pożytków. W oszacowaniu należy ująć wartość praw obciążających nieruchomość np. służebności. Oszacowaniem należy objąć z osobna każdą nieruchomość stanowiącą przedmiot egzekucji, jeżeli jest ona wpisana do odrębnej księgi wieczystej lub prowadzony jest dla niej odrębny zbiór dokumentów.

Komornik sądowy przed dokonaniem opisu i oszacowania nieruchomości powinien dokonać oględzin nieruchomości. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.

W protokole opisu i oszacowania komornik wymienia:

1) oznaczenie nieruchomości, jej granice, a w miarę możności jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów;

2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak również zapasy objęte zajęciem;

3) stwierdzone prawa i obciążenia;

4) umowy ubezpieczenia;

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nieruchomość, jej przynależności i pożytki;

6) sposób korzystania z nieruchomości przez dłużnika;

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;

8) zgłoszone prawa do nieruchomości;

9) inne szczegóły istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomości.

Czynność opisu i oszacowania nieruchomości może być zaskarżona. Termin zaskarżenia opisu i oszacowania wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Skargę rozpoznaje sąd.