Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy dokonując czynności egzekucyjnych w niektórych sytuacjach może powołać świadków, a niekiedy jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności z udziałem świadków.

Świadkowie czynności egzekucyjnych – kim są?

Świadkowie czynności egzekucyjnych są osobami, które dodatkowo poza stronami uczestniczą w pracy komornika sądowego. Ich rola ogranicza się do obecności przy czynnościach i obserwowaniu tych czynności.

Świadkowie nie mają uprawnień stron postępowania egzekucyjnego (wierzyciela i dłużnika) tzn. nie mogą składać skutecznie wniosków oraz żądać od komornika sądowego określonego zachowania się. Świadkowie mogą być powołani przez komornika z urzędu, który może uznać ich obecność za niezbędną. Mogą być także powołani przez komornika na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Komornik nie zawsze musi się zgodzić na obecność świadków. Może to dotyczyć np. sytuacji, kiedy przywołanie świadków będzie utrudnione, nie będzie możliwości ich znalezienia. Komornik może także odmówić przywołania świadków, kiedy upływ czasu potrzebny na znalezienie świadków doprowadzi do udaremnienia czynności egzekucyjnych.

Gwarancja rzetelności czynności przeprowadzanych przez komornika

Świadkowie mogą dawać stronom postępowania gwarancję rzetelności przeprowadzanych czynności. Świadkowie w razie potrzeby mogą być przesłuchiwani przez właściwe organy dla potrzeb wyjaśnienia lub ustalenia faktów, które zaistniały podczas czynności. Komornikowi świadkowie mogą dawać poczucie dodatkowego zabezpieczenia się przed ewentualnymi zarzutami stron, co do przebiegu czynności.

Ilu może być świadków czynności egzekucyjnych?

Świadkowie mogą być powołani w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony tj. od wierzyciela i dłużnika. Świadkami mogą być także członkowie rodziny dłużnika oraz osoby wspólnie zamieszkujące z dłużnikiem. Świadkowie za wykonywanie swoich czynności nie otrzymują wynagrodzenia.

Kiedy świadkowie egzekucji komorniczej są niezbędni?

W pewnych sytuacjach komornik sądowy jest zobowiązany do bezwzględnego przywołania świadków. Ma to miejsce w sytuacji, w której dłużnik nie jest obecny przy czynnościach lub kiedy został usunięty przez komornika z powodu przeszkadzania lub utrudniania w czynnościach. W takiej sytuacji komornik powinien powołać jednego lub dwóch świadków. Wyjątkowo komornik może odstąpić od tego obowiązku, jeżeli wskutek upływu czasu potrzebnego na przywołanie świadków egzekucja może być udaremniona.

Drugim przypadkiem obowiązkowego powołania świadków czynności tym razem nieegzekucyjnych jest dokonywanie spisu majątku ruchomego w ramach zabezpieczenia spadku lub spisu inwentarza. W tym przypadku komornik musi powołać dwóch świadków czynności.

Z każdej czynności komornik jest zobowiązany sporządzić protokół, który podpisują wszyscy obecnie przy czynnościach egzekucyjnych lub nieegzekucyjnych, w tym świadkowie tych czynności. W sytuacji, w której świadek nie chce lub nie może podpisać protokołu, komornik dokonuje adnotacji w protokole stwierdzając przyczynę braku podpisu.

Listę licytacji komorniczych sprawdzisz TUTAJ