Partnerzy serwisu:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) przewiduje w § 9 ust. 1 pkt. 1 badanie doświadczenia wykonawcy w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wymienione rozporządzenie daje jednocześnie uprawnienie zamawiającemu badania doświadczenia w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata, o ile celem wydłużenia jest zapewnienie odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu. Dodatkowo Prawo zamówień publicznych w art. 112 ust. l (oraz art. 16 pkt 3) wyraża zasadę proporcjonalności, w myśl której zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Badanie doświadczenia wykonawcy

W powyższym stanie prawnym rodzi się pytanie czy możliwe jest sformułowanie tezy, iż obowiązkiem zamawiającego jest wydłużanie wskazanego w Rozporządzeniu okresu trzy letniego.

W kwestii obligatoryjnego wydłużenia przewidzianych w przepisach Prawa zamówień publicznych okresów referencyjnych, w których badane jest doświadczeniem wykonawcy Krajowa Izba Odwoławcza wypracowała stanowisko, zgodnie z którym wydłużenie wskazanych okresów w pewnych okolicznościach jest obowiązkiem zamawiającego.

Czy zamawiający może zbadać doświadczenie wykonawcy?

Przykładowo w wyroku z dnia 15 września 2022 r. sygn. akt KIO 2276/22 Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając odwołanie nakazała wydłużenie okresu wymaganego doświadczenia z 3 lat do 5 lat wskazując, że: „Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zadnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy stanowi, iż w celu potwierdzenia spełniania przez, wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych: wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jednocześnie w ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia wskazano, że w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zabawiający może dopuścić, aby wykaz o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – równiej wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.

Biorąc powyższe pod uwagę, mając jednocześnie na uwadze, iż okres doświadczenia pokrywał z okres pandemii (COVID – 19) zamawiający winien mieć na uwadze okoliczność, iż w tym okresie większość zamówień zlecanych przez zamawiających dotyczyła rozbudowywania już posiadanych systemów o dodatkowe funkcjonalności umożliwiające wykonywanie pracy w systemie pracy zdalnej. Jednakże wartość tych zamówień oraz zakres funkcjonalny był bardzo ograniczony dlatego też zasadne jest, aby okres doświadczenia, w celu zachowania zasady konkurencyjności postępowania został wydłużony a zakres prac mógł zostać sumowany, w taki sposób, aby potwierdzał potencjał wykonawcy w realizacji zamówienia".