Partnerzy serwisu:
Utrwalanie przebiegu czynności egzekucyjnych, czyli co może nagrać komornik podczas czynności?

Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego komornik sądowy jako organ egzekucyjny został zobowiązany do rejestracji (nagrywania) swoich czynności egzekucyjnych. Komornik ma obowiązek zarejestrować obraz i dźwięk z czynności dokonywanych poza kancelarią komorniczą. Rejestracja dotyczy tylko czynności egzekucyjnych co oznacza, że inne czynności, które dokonuje komornik nie podlegają rejestracji. Poza tym rejestracji podlegają tylko wskazane w Kodeksie postępowania cywilnego czynności egzekucyjne.

Jakie czynności egzekucyjne może nagrać komornik?

Są to następujące czynności:

1) z udziałem dłużnika zmierzające do ustalenia jego stanu majątkowego;

2) zajęcie ruchomości;

3) wykonanie postanowienia o oddaniu ruchomości pod dozór innej osobie niż dłużnik;

4) licytacja ruchomości z wyłączeniem licytacji elektronicznej;

5) licytacja nieruchomości, chyba że jej przebieg jest utrwalany przez sąd;

6) oględziny nieruchomości;

7) wprowadzenie w zarząd nieruchomości;

8) opróżnienie pomieszczeń z osób lub rzeczy;

9) wydanie ruchomości i nieruchomości;

10) wprowadzenie w posiadanie;

11) przymusowe otwarcie pomieszczenia;

12) przeszukanie mieszkania lub pomieszczenia gospodarczego dłużnika.

Czy można sprzeciwić się nagrywaniu przez komornika?

Przed przystąpieniem do rejestracji czynności komornik uprzedza osoby uczestniczące w czynności o utrwalaniu jej przebiegu. Jeżeli czynność egzekucyjna następuje w miejscu zamieszkania dłużnika lub osoby trzeciej, dłużnik lub osoba trzecia mogą sprzeciwić się rejestracji czynności. O takim prawie komornik jest zobowiązany pouczyć obecnych przy czynności. Na wniosek osoby, która sprzeciwiła się utrwalaniu czynności, komornik podejmie utrwalanie na nowo.

Poza wymienionym wyżej katalogiem czynności egzekucyjnych podlegających obowiązkowemu nagrywaniu, komornik na wniosek co najmniej jednej ze stron postępowania rejestruje przebieg wskazanej innej czynności.

Komornik jest zobowiązany posiadać odpowiednie urządzenia techniczne, środki techniczne i informatyczne umożliwiające: kopiowanie zapisu nagrania; zabezpieczenie zapisu, w szczególności przed przypadkową utratą lub nieuzasadnioną zmianą; odtworzenie zapisu i jego udostępnianie.

Gdzie można obejrzeć zapis czynności egzekucyjnych wykonanych przez komornika?

Komornik umożliwia stronom i uczestnikom postępowania zapoznanie się z zapisem obrazu i dźwięku w siedzibie kancelarii komorniczej. Stronom ani uczestnikom postępowania nie wydaje się zapisu obrazu i dźwięku.

Zapis udostępnia się stronom i uczestnikom postępowania wyłącznie przez jego prezentację na urządzeniach odtwarzających obraz i dźwięk, które należą do komornika. W razie zapoznawania się z aktami sprawy w sądzie zapis udostępnia się wyłącznie w budynku sądu przez jego prezentację na urządzeniach odtwarzających obraz i dźwięk, które stanowią wyposażenie sądu.