Partnerzy serwisu:
Termin realizacji umowy powinien zostać ustalony w sposób uwzględniający maksymalny termin, w jakim może nastąpić realizacja zarówno zakresu podstawowego jak i zakresu objętego prawem opcji.

Pytanie:

Mam pytanie w zakresie prawa opcji. Postępowanie dotyczy robót budowlanych w trybie podstawowym, umowa będzie obowiązywać 12 miesięcy. Chcemy zapisać w umowie możliwość skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji o treści: „Prace remontowe objęte opcją będą wykonywane w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia opcji lub do wykorzystania pełnej kwoty w wysokości.............. zł, w zależności od tego, który z powyższych warunków zostanie spełniony jako pierwszy. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy czyli w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy". Zważywszy na fakt, że umowa jest zawierana na 12 miesięcy, gdy w połowie trwania umowy skorzystamy z prawa opcji trwającego również 12 miesięcy, oznacza to, że prawo opcji spowoduje automatyczne wydłużenie umowy. Czy taka konstrukcja jest możliwa do zastosowania i nie narusza ustawy Pzp? Czy jest dopuszczalne, aby prawo opcji spowodowało wydłużenie umowy, czy raczej musi być zrealizowane i zakończone w terminie obowiązywania umowy?

Odpowiedź eksperta:

Termin realizacji umowy powinien zostać ustalony w sposób uwzględniający maksymalny termin, w jakim może nastąpić realizacja zarówno zakresu podstawowego jak i zakresu objętego prawem opcji. 

Tym samym, jeżeli w ocenie zamawiającego niezbędne jest określenie terminu w sposób opisany w treści pytania, termin realizacji umowy powinien zostać ustalony na maksymalnie 24 miesiące, z tym zastrzeżeniem, że 12 miesięcy dotyczy zakresu podstawowego a 12 miesięcy może dotyczyć prawa opcji. W innym przypadku, zapis może zostać potraktowany jako próba obejścia stosowania wytycznych dla umów o okresie obowiązywania powyżej 12 miesięcy. Co istotne, pojawi się trudność przy publikacji ogłoszenia o wykonaniu umowy oraz dylemat w zakresie obowiązku sporządzenia raportu z realizacji zamówienia.

Kiedy zamawiający może skorzystać z opcji?

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

* określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;

* określają okoliczności skorzystania z opcji;

* nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Zastrzeżenie opcji umożliwia jednostronną zmianę zakresu świadczenia przez zamawiającego w sposób wynikający z dokumentów zamówienia. Skorzystanie z opcji nie wymaga zatem zmiany umowy. Mając na uwadze powyższe, zamawiający może skorzystać z opcji w terminie realizacji umowy, gdyż zmiana jednostronna, nie może prowadzić do zmiany terminu pierwotnie określonego przez zamawiającego.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl