Partnerzy serwisu:
Przez sześć miesięcy - począwszy od 10 listopada 2022 roku - samorządy w Polsce nie będą ograniczone przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych przy kupowaniu węgla.

7 października 2022 r. uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców1. Dokument - z uwagi na zaistniałą sytuację na rynku energetycznym w Europie i na świecie, oraz w celu ochrony istotnych interesów bezpieczeństwa państwa - wprowadza „zawieszenie" stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do nabywania węgla przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne im podległe.

Kiedy nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych?

Wskazane wyłączenie ma charakter epizodyczny, w związku z czym zawieszenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych będzie obowiązywało w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 10 listopada 2022 r.

Zamawiający będący jednostkami samorządu terytorialnego lub jednostkami organizacyjnymi im podległymi uzyskują możliwość nabywania dostaw towarów ujętych pod pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382), z pominięciem stosowania przepisów ustawy PZP. Do towarów ujętych w Nomenklaturze Scalonej pod pozycjami 2701 i 2704 należą węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla, koks i półkoks z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany, węgiel retortowy.

Autor: Marek Okniński

1. Publikacja w Dzienniku Ustaw z dnia 26 października 2022 r. pod poz. 2185