Partnerzy serwisu:
Jak i w jakim terminie poprawnie je opublikować?

Pytanie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje:

* odpowiedzi na pytania,

* informację o zmianie treści SWZ,

* informację o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą,

* treść przekazanego do publikacji w Dz.Urz. UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, w którym zmiana dotyczyła jedynie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Czy w opisanym powyżej przypadku doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp (art. 88 ust. 3 ustawy Pzp)?

Odpowiedź eksperta

W mojej ocenie nie doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub w innym miejscu, nie może nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia (art. 88 ust. 3 ustawy Pzp). Przepis ten dotyczy również publikacji zmian do ogłoszenia (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp).

Oznacza to, że każda informacja o postępowaniu zawarta w ogłoszeniu nie może zostać ujawniona wcześniej niż opublikuje ją Dz.Urz. UE, za wyjątkiem przywołanym w przepisie, który występuje rzadko i najczęściej z przyczyn technicznych. W opisanej w pytaniu sytuacji ten przypadek nie wystąpił.

Tę samą zasadę wskazuje art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, który stanowi, że w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia o zmianie w oficjalnym publikatorze.

Jeżeli więc, w omawianym przypadku, wymienione w pytaniu informacje zostały opublikowane po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do naruszenia przywołanych przepisów ustawy Pzp nie doszło.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl

 • Poświadczenie skanu za zgodność z oryginałem w ofercie przetargowej

  Komunikaty.pl
  Marek Okniński
  Istotą potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" jest przyjęcie stanowiska, że osoba dokonująca tego potwierdzenia miała w posiadaniu (zapoznała się) z oryginałem dokumentu i dokonując poświadczenia oryginału dokumentu z jego kopią zaświadcza, że kopia została sporządzona w oparciu o znany jej oryginał.
  Sala sądowa
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. II

  alimenty
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest zobowiązany z urzędu (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.
  Prawo zamówień publicznych
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

  alimenty
  dr Tomasz Góra
  Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.