Partnerzy serwisu:
Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej.

Egzekucja alimentów – na czym polega?

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych została uregulowana w przepisach prawa w sposób szczególny względem innych rodzajów egzekucji. Z odrębnością uregulowań mamy do czynienia np. w przypadku nadawania klauzuli wykonalności. Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu. Co do zasady w pozostałych kategoriach świadczeń klauzula wykonalności nadawana jest na wniosek wierzyciela.

Ponadto w sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał. Żądanie takie kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego.

Egzekucja komornicza alimentów – który komornik prowadzi?

Właściwym do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych jest komornik ogólnej właściwości dłużnika tj. według miejsca jego zamieszkania. Istnieje także możliwość złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. W takim przypadku komornik ten jest obowiązany zawiadomić o wszczęciu egzekucji komornika sądu ogólnej właściwości dłużnika.

Egzekucja alimentów kiedy dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności

Inny wyjątek i jednocześnie uprawnienie dla wierzyciela dotyczy sytuacji, w której dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności. W takim przypadku wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego, w granicach określonych przepisach Kodeksu karnego wykonawczego.

Z takiej możliwości nie można skorzystać, jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakładu karnego przekazuje wnioski do właściwego komornika.

Egzekucja komornicza alimentów

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych prowadzona jest z całego majątku dłużnika, a dodatkowo w niektórych sposobach egzekucji może być prowadzona z większej części majątku, niż to ma miejsce w typowej egzekucji. I tak egzekucja z wynagrodzenia za pracę oraz egzekucja z sum (dochodów) przyznanych przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów do trzech piątych części. Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

 • Przystąpienie do odwołania - czego nie może dotyczyć?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
  1720869631
 • Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Przeprowadzając eksmisję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę, pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu ruchomości i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika. Przed usunięciem ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji komornik dokonuje ich opisu.
  .
 • Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. I

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Tytuł wykonawczy, który stanowi wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, musi zobowiązywać dłużnika do opróżnienia pomieszczenia lub lokalu i do wydania nieruchomości wierzycielowi (eksmisja). Jeżeli dłużnik dobrowolnie nie opróżni nie wyda nieruchomości, nastąpi to w trybie przymusowym.
  Komornik