Partnerzy serwisu:
Tytuł wykonawczy, który stanowi wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, musi zobowiązywać dłużnika do opróżnienia pomieszczenia lub lokalu i do wydania nieruchomości wierzycielowi (eksmisja). Jeżeli dłużnik dobrowolnie nie opróżni nie wyda nieruchomości, nastąpi to w trybie przymusowym.

Właściwym do wykonania eksmisji jest komornik sądowy według miejsca położenia nieruchomości. W pierwszej kolejności komornik wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie.

Eksmisja a lokal socjalny

Wyroki eksmisyjne mogą przewidywać dla dłużnika uprawnienie do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. W takim przypadku komornik dokonuje eksmisji do wskazanego lokalu socjalnego. W sytuacji kiedy z wyroku eksmisyjnego nie wynika to uprawnienie dla dłużnika, a także dłużnik nie posiada prawa do lokalu zamiennego lub tytułu prawnego do innego lokalu, w którym może on zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności eksmisyjnych do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie.

Przez tymczasowe pomieszczenie należy rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m kw. powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane.

Komornik nie może wstrzymać się z dokonaniem czynności eksmisyjnych, jeżeli wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia wskaże pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia.

Przed eksmisją komornik wysłuchuje dłużnika

Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Przed wykonaniem eksmisji komornik wysłuchuje dłużnika, po czym doręcza mu wezwanie do wykonania obowiązku opuszczenia lokalu w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie. Wysłuchanie powinno zmierzać do ustalenia, jakie czynności będą niezbędne do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie nieruchomości.