Partnerzy serwisu:
Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz tzw. opłaty inne mają - w przeciwieństwie do opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - charakter stały, a nie procentowy.

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych zostały co do zasady ustalone w określonej wysokości, bez względu na rozmiar czynności i nakład pracy komornika sądowego. Opłaty te wynoszą:

 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych,
 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie nieruchomości służącej do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dłużnika albo opróżnienia lokalu lub pomieszczenia służącego do zaspokojenia takich potrzeb wynosi 1500 złotych,
 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wprowadzenia w posiadanie innej nieruchomości albo opróżnienia innego lokalu lub pomieszczenia wynosi 2000 złotych. Jeżeli nieruchomość, lokal lub pomieszczenie są wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, opłatę powiększa się o opłatę w wysokości 1000 złotych od drugiej i każdej kolejnej izby wchodzącej w skład nieruchomości, lokalu lub pomieszczenia, którego ma dotyczyć egzekucja. Łączna opłata nie może być wyższa niż 30000 złotych,
 • 400 złotych wynosi opłata stała od wniosku o:
 1. wprowadzenie syndyka masy upadłości albo zarządcy w posiadanie majątku,
 2. wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości,
 3. zabezpieczenie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
 4. wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej
 • Opłata stała za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie polecenia sądu w sprawie osadzenia dłużnika w areszcie wynosi 1000 złotych,
 • Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji innego świadczenia niepieniężnego niż wymienione wyżej wynosi 400 złotych.

Pozostałe opłaty:

 • Opłata stała 400 złotych od wniosku o:
 1. wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,
 2. sporządzenie spisu inwentarza
 • Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 i 288) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia,
 • Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych,
 • Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych,
 • Opłata stała od wniosku o przeprowadzenie licytacji na zlecenie zastawnika przedmiotu zastawu rejestrowego wynosi 1000 złotych,
 • Opłata stała za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela, o którym mowa w art. 8012 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, wynosi 100 złotych.