Partnerzy serwisu:
Jakie jest wynagrodzenie komornika za ściągnięcie długu? Czy przy egzekucji pieniędzy od dłużnika stosowane są opłaty minimalne? Co jest podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej należnej komornikowi?

Zasadą jest, że w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych (tj. w sytuacji egzekwowania od dłużnika określonej kwoty pieniędzy) komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 10 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Od wskazanej wyżej zasady przewidziany jest wyjątek. Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik ściąga od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3 proc. wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia (kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia).

Oprócz powyższego wprowadzone zostały tzw. opłaty minimalne, które mają zastosowanie w sytuacji, kiedy egzekwowane świadczenie jest niskiej wartości i kiedy poprzez naliczenie opłaty stosunkowej 10 proc. lub 3 proc. uzyskano by kwotę niższą niż opłata minimalna.

Wysokość opłat minimalnych kształtuje się w następujący sposób:

  • Jeżeli dłużnik spełnił świadczenie w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata minimalna od tak zaspokojonego świadczenia wynosi 150 złotych,
  • Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie terminu miesiąca od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, opłata minimalna wynosi 200 złotych,
  • Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło w inny sposób, niż wskazany w punkcie 1 lub 2, opłata minimalna wynosi 300 złotych.

Podstawę obliczenia opłaty stosunkowej stanowi wartość świadczenia. Do wartości świadczenia wlicza się należność główną wraz z odsetkami, kosztami i innymi należnościami ubocznymi, z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego i kosztów komorniczych należnych w postępowaniu egzekucyjnym, w którym jest obliczana opłata. W sprawach o egzekucję świadczeń powtarzających się, należność główna odpowiada sumie świadczeń zaległych oraz świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia należą się za okres krótszy niż rok - sumie świadczeń za cały czas ich trwania.

Opłata stosunkowa od wniosku o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym wynosi 5% wartości świadczenia, które ma podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak zabezpieczenie roszczenia pieniężnego polega na zobowiązaniu do zapłaty na rzecz uprawnionego, pobiera się opłatę stosunkową w wysokości 10% lub 3% wartości egzekwowanego świadczenia.