Partnerzy serwisu:
Jedną z czynności, które podejmuje komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika.

Komornik zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczególności periodycznego wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagród i premii przysługujących dłużnikowi za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy.

Ponadto komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia i przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika – obowiązki pracodawcy

Dokonując zajęcia wynagrodzenia za pracę komornik wzywa pracodawcę, aby w ciągu tygodnia:

1) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów;

2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi;

3) w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

Pracodawca obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia komornika o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na wykonanie zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Zajęcie wynagrodzenia obowiązuje pracodawcę z chwilą doręczenia mu pisma zajmującego wynagrodzenie za pracę.

W przypadku kiedy do wynagrodzenia egzekucję skieruje jeszcze innym organ egzekucyjny (komornik lub administracyjny organ egzekucyjny), a kwota wynagrodzenia w części podlegającej przekazaniu komornikowi nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych świadczeń wymagalnych, pracodawca jest zobowiązany wstrzymać się z potrąceniami, tworząc depozyt z kwot podlegających przekazaniu komornikowi i poinformować wszystkie organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji. Po otrzymaniu informacji od wszystkich organów egzekucyjnych pracodawca postąpi według rozstrzygnięcia organów i wznowi potrącenia na rzecz organu właściwego do łącznego prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia pracownika (dłużnika).

Zajęcie wynagrodzenia za pracę a zmiana pracy

Zajęcie obowiązuje nadal, choćby po zajęciu nawiązano z dłużnikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo choćby zakład pracy przeszedł na inną osobę, jeżeli osoba ta o zajęciu wiedziała. W razie rozwiązania stosunku pracy z dłużnikiem dotychczasowy pracodawca czyni wzmiankę o zajęciu należności w wydanym dłużnikowi świadectwie pracy, a jeżeli nowy pracodawca dłużnika jest mu znany, przesyła temu pracodawcy zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne. Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot. Przesłanie zawiadomienia komornika ma skutki zajęcia należności dłużnika u nowego pracodawcy od chwili dojścia zawiadomienia do tego pracodawcy.

Nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy pracodawca, któremu pracownik nie okazał świadectwa pracy, dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany jest zawiadomić poprzedniego pracodawcę o jego zatrudnieniu, chyba że pracownik przedstawi zaświadczenie tego pracodawcy stwierdzające, że jego należności nie były zajęte.

Zajęcie ma ten skutek, że w stosunku do wierzyciela egzekwującego nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po jego zajęciu, a także przed zajęciem, jeżeli wymagalność wynagrodzenia następuje po zajęciu.

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika – co jeśli pracodawca nie wykona obowiązków?

Pracodawcy, który nie wykonał obowiązków określonych w zajęciu wynagrodzenia za pracę, komornik wymierza grzywnę w wysokości do pięciu tysięcy złotych. Grzywna jest powtarzana, jeżeli pracodawca nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Oprócz grzywny pracodawca, który nie zastosował się do wezwania komornika lub w inny sposób naruszył obowiązki albo dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.