Partnerzy serwisu:
Co kryje się pod pojęciem kosztów komorniczych? Jakie wydatki ponosi komornik w czasie swojej pracy? Jak są pobierane opłaty komornicze i co obejmują?

Koszty komornicze obejmują:

 • wydatki komornika sądowego poniesione w toku prowadzonego przez niego: postępowania egzekucyjnego, innego postępowania albo dokonywania innych czynności
 • opłaty komornicze.

Wydatkami, które mieszczą się w pojęciu kosztów komorniczych, są wydatki związane w sposób ścisły z prowadzeniem przez komornika, jako funkcjonariusza publicznego, poszczególnych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających oraz z podejmowaniem innych czynności określonych w ustawie z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Każdy wydatek dokonywany przez komornika sądowego jest ściśle powiązany z indywidualną sprawą.

Tymi wydatkami są:

 1. należności biegłych i tłumaczy, które stanowi: wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków niezbędnych do wydania opinii lub dokonania tłumaczenia,
 2. koszty ogłoszeń;
 3. koszty transportu specjalistycznego;
 4. koszty przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości;
 5. zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności;
 6. należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach;
 7. koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania;
 8. koszty doręczenia korespondencji z wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, postępowania zabezpieczającego lub postępowania o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym;
 9. koszty działania komornika poza rewirem komorniczym, w przypadku wybrania komornika przez wierzyciela;
 10. koszty przekazania środków pieniężnych przekazem pocztowym lub przelewem bankowym;
 11. koszty pokrycia opłaty sądowej należnej od wniosku o wpis w księdze wieczystej.

Natomiast opłaty komornicze są pobierane zarówno w sposób proporcjonalny do wyegzekwowanego świadczenia (opłaty stosunkowe), jak również jako z góry określona kwota (opłaty stałe) np. w przypadku opłat minimalnych oraz za egzekucję świadczeń niepieniężnych.

Opłaty komornicze obejmują:

 1. opłaty egzekucyjne za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym albo wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub nakazującego wydanie środka dowodowego w sprawach własności intelektualnej;
 2. opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności.