Partnerzy serwisu:
Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Wykonawca przystępując do odwołania wzmacnia stanowisko strony do której przystępuje. W konsekwencji, w przypadku gdy odwołanie dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawca, którego oferta została wybrana, powinien zgłaszać przystąpienie po stronie zamawiającego, a nie w części również po stronie wnoszącego odwołanie.

Powyższe wynika z art. 525 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z którym interes przystępującego nie jest nieograniczony – mieści się w ramach wyznaczonych przez treść odwołania, przedmiot danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i sytuację, w jakiej znajduje się przystępujący w danym postępowaniu.

Czy przystępując do postępowania odwoławczego staję się jego uczestnikiem?

Tak, wykonawca przystępując do postępowania odwoławczego staje się jego uczestnikiem i jego czynności, z mocy prawa (patrz: art. 525 ust. 4 Prawa zamówień publicznych) nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.

W związku z powyższym uprawnienia przystępującego, również odnoszące się do funkcji, jakiej służy odwołanie, nie mogą być szersze ani sprzeczne z uprawnieniami i celem odwołania dookreślonego interesem przedsiębiorcy, który wniósł odwołanie, tj. uzyskaniem przez tegoż danego zamówienia.

Zapamiętaj: Ustawodawca nie przewidział możliwości częściowego przystąpienia do strony postępowania i dla skuteczności tej czynności wymaga istnienia interesu przystępującego w rozstrzygnięciu całego odwołania na korzyść jednej ze stron.

Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie o sygn. akt: KIO 3152/22 gdzie wskazano: „Pomimo szerokiej wykładni pojęcia interesu przystępującego, Izba nie mogła pominąć faktu, że odwołanie skierowane było również przeciwko ofercie Przystępującego i zmierzało do usunięcia tej oferty z postępowania. Zgłaszający przystąpienie nie mógł przystąpić do postępowania jedynie w części zarzutów odwołania, a co za tym idzie musiałby – choćby w milczący sposób – popierać również zarzuty skierowane przeciwko własnej ofercie. Tym samym wobec braku możliwości przystąpienia do odwołania w części Izba uznała przystąpienie za niedopuszczalne."

 • Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Przeprowadzając eksmisję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę, pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu ruchomości i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika. Przed usunięciem ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji komornik dokonuje ich opisu.
  .
 • Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. I

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Tytuł wykonawczy, który stanowi wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, musi zobowiązywać dłużnika do opróżnienia pomieszczenia lub lokalu i do wydania nieruchomości wierzycielowi (eksmisja). Jeżeli dłużnik dobrowolnie nie opróżni nie wyda nieruchomości, nastąpi to w trybie przymusowym.
  Komornik
 • Mediacja w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Mediacje to de facto negocjacje z udziałem niezależnej i bezstronnej osoby trzeciej, wspierającej strony w dojściu do porozumienia. Innymi słowy są to wspomagane, moderowane negocjacje.
  Mediacje