Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy jest zobowiązany z urzędu (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Jak wnioskować o zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Dłużnik alimentacyjny może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, w tym zajęcia majątku dłużnika. Sąd na wniosek dłużnika może, po wysłuchaniu stron, uchylić dokonane zajęcia.

Fundusz alimentacyjny – kto jest uprawniony do otrzymania pomocy

W przypadku bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych wierzyciel może skorzystać z pomocy państwa ze środków fundusz alimentacyjnego, który stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, określa:

1) zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji;

2) warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;

3) zasady i tryb postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

4) zasady finansowania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

5) działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Jaka jest kara za niepłacenie alimentów?

Na koniec warto podkreślić, że zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli sprawca naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa odbywa się z urzędu.

* Czytaj też: Egzekucja świadczeń alimentacyjnych, cz. I

 • Przystąpienie do odwołania - czego nie może dotyczyć?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
  1720869631
 • Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. II

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Przeprowadzając eksmisję, komornik usunie ruchomości niebędące przedmiotem egzekucji i odda je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności pozostawi osobie dorosłej spośród jego domowników, gdyby zaś i to nie było możliwe, ustanowi dozorcę, pouczając go o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy zajęciu ruchomości i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na koszt dłużnika. Przed usunięciem ruchomości niebędących przedmiotem egzekucji komornik dokonuje ich opisu.
  .
 • Eksmisja - przymusowe usunięcie dłużnika z lokalu cz. I

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Tytuł wykonawczy, który stanowi wyrok sądu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, musi zobowiązywać dłużnika do opróżnienia pomieszczenia lub lokalu i do wydania nieruchomości wierzycielowi (eksmisja). Jeżeli dłużnik dobrowolnie nie opróżni nie wyda nieruchomości, nastąpi to w trybie przymusowym.
  Komornik