Partnerzy serwisu:
Istotą potwierdzenia dokumentów "za zgodność z oryginałem" jest przyjęcie stanowiska, że osoba dokonująca tego potwierdzenia miała w posiadaniu (zapoznała się) z oryginałem dokumentu i dokonując poświadczenia oryginału dokumentu z jego kopią zaświadcza, że kopia została sporządzona w oparciu o znany jej oryginał.

Przepisy nie określają, z jaką datą ma dokonać się poświadczenie dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Kiedy należy poświadczyć skan za zgodność z oryginałem?

Wykonawca zobowiązany jest poświadczyć za zgodność z oryginałem dokument (np. referencję) sporządzoną w wersji papierowej, którego cyfrowe odwzorowanie składane jest w ofercie przetargowej.

Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 grudnia 2022 r. (sygn.. akt: KIO 3346/22) w którym skład orzekający uznał za konieczne potwierdzenie cyfrowego odwzorowania referencji za zgodność z jej papierowym oryginałem.

Skład orzekający w powyższym wyroku zauważył, że referencje należą do grupy podmiotowych środków dowodowych, które wystawiane są przez podmioty inne niż wykonawca.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), w sytuacji gdy podmiotowe środki dowodowe zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

W konsekwencji w sytuacji gdy referencje wystawione zostały przez podmiot, na rzecz którego wykonane zostały określone roboty budowlane /dostawy /usługi w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, prawidłową formą przekazania takiego dokumentu jest cyfrowe jego odwzorowanie. Dodatkowo cyfrowe odwzorowanie powinno zostać poświadczone za zgodność z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia tego powinien dokonać odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca poprzez opatrzenie tego dokumentu – w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Więcej artykułów na podobne tematy znajdziesz TUTAJ

 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. II

  alimenty
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy jest zobowiązany z urzędu (nie rzadziej niż co 6 miesięcy) przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.
  Prawo zamówień publicznych
 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

  alimenty
  dr Tomasz Góra
  Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek ten obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
 • Przystąpienie do odwołania - czego nie może dotyczyć?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
  1720869631