Partnerzy serwisu:
W trakcie realizacji procesu inwestycyjnego występują sytuacje, w których zamawiający (inwestor) zmuszony jest do wprowadzenia na teren prowadzonych robót budowlanych drugiego wykonawcy, który realizować będzie zakres robót uprzednio nie zleconych tzw. wykonawcy generalnemu.

W powyższym przypadku w czasie prowadzenia robót budowlanych dochodzi do sytuacji, w której na jednym placu budowy roboty budowlane wykonywać będzie dwóch wykonawców działających na podstawie odrębnych umów zawartych z zamawiającym.

Drugi wykonawca na placu budowy a umowa z generalnym wykonawcą

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym inwestor planujący po wprowadzeniu generalnego wykonawcy na plac budowy – wykonawca (I), wprowadzenie drugiego podmiotu (wykonawca II), powinien szczegółowo określić w umowie zawartej z generalnym wykonawcą warunki wprowadzenia na teren budowy drugiego lub kolejnych wykonawców.

Wskazać bowiem należy, że zgodnie z art. 652 ustawy Kodeks cywilny wykonawca, który przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. W konsekwencji jeżeli plac budowy został przekazany wykonawcy (I) ponosi on odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na placu budowy aż do jej zakończenia.

Odpowiedzialność drugiego wykonawcy na placu budowy

Wobec ponoszenia odpowiedzialności przez wykonawcę (I), w celu uwolnienia się od odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem poczynionym przez (II) wykonawcę, wprowadzonego na teren budowy przez zamawiającego, zasadnym jest dążenie do wyłączenia określonego terenu placu budowy spod odpowiedzialności (I) wykonawcy i przekazanie protokolarnie wyłączonego terenu w pieczę (II) wykonawcy.

Jednocześnie należy zaważyć, że bez wyłączenia części terenu budowy z obszaru przekazanego (I) wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy (II) musi uzyskać akceptację kierownika budowy ustanowionego przez (I) wykonawcę.

Powyższe wynika z przepisów art. 22 pkt. 3d ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W sytuacji gdy zamawiający nie przewidział w umowie zawartej z generalnym wykonawcą robót budowlanych zasad wprowadzenia na przekazany plac budowy wykonawcy innego zakresu robót niż objęty umową z generalnym wykonawcą, realizacja nowego zakresu jest bardzo utrudniona i zależy de facto od narzuconych przez generalnego wykonawcę warunków.

W związku z powyższym zamawiający (inwestor) powinien w umowie zawieranej z generalnym wykonawcą robót budowlanych zastrzec warunki, na jakich może zostać wprowadzony na teren budowy inny wykonawca, realizujący zakres robót nie objęty przedmiotem umowy wykonywanym przez wykonawcę generalnego.