Partnerzy serwisu:
Odtajnienie wykazu osób zastrzeżonych przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa jest działaniem dopuszczalnym na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych, przy czym o podjętej decyzji zamawiający powinien poinformować wykonawcę, którego powyższe dotyczy.

Decyzja o odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa może zostać podjęta np. w sytuacji, gdy zamawiający dojdzie do wniosku, że wykonawca nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 późn. zm.).

Zgodnie z orzecznictwem wypracowanym przez Krajową Izbę Odwoławczą w odniesieniu do możliwości odtajnienia wykazu osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, który został uprzednio zastrzeżony w składanej ofercie przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako tajemnica przedsiębiorstwa, wskazać można na wyrok z dnia 30 września 2016 r. sygn. akt: KIO 1743/16. Znajduje zastosowanie również do nowej ustawy PZP, gdzie stwierdzono między innymi: „Na Wykonawcę nałożono obowiązek wykazania Zamawiającemu przesłanek zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa. W konsekwencji rolą Zamawiającego w toku badania ofert/wniosków jest ustalenie, czy Wykonawca temu obowiązkowi sprostał udowadniając, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Sformułowanie użyte przez ustawodawcę, w którym akcentuje się obowiązek „wykazania" oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A już z pewnością za wykazanie nie może być uznane ogólne uzasadnienie, sprowadzając się de facto do przytoczenia jedynie elementów definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikającej z przepisu art. 11 ust. 4 u.z.n.k."

Podobnie w wyroku KIO o sygn. akt. KIO 2633/17 z dnia 09.01.2018 r. w którym Skład Orzekający wskazał, iż: „Przystępujący przy doborze odpowiednich słów chce wywrzeć wrażenie zagrożenia, że jeśli udostępniłby nazwiska osób podanych w Wykazie, to natychmiast osoby te zostałyby „podkupione" przez konkurencję. KIO w szeregu orzeczeń wskazywała, że co do zasady brak jest podstaw do obejmowania tajemnicą przedsiębiorstwa wykazu osób dedykowanych do pełnienia określonych funkcji w postępowaniu przetargowym (por. wyrok dnia 13 marca 2017 r. sygn. KIO 385/17). Wykonawca ma inne możliwości ewentualnego zabezpieczenia się przed rezygnacją osób wskazanych w ofercie z udziału w realizacji zamówienia, chociażby poprzez zawieranie umów cywilno-prawnych, w których możliwe byłoby ustalenie odszkodowania dla wykonawcy w przypadku rezygnacji osoby z udziału w postępowaniu. Stwierdzić należy, że ze względu na fakt, iż jawność postępowania jest zasadą, to jej ograniczenia poprzez objęcie części oferty tajemnicą przedsiębiorstwa, wydaje się być możliwe tylko wtedy, jeśli brak jest innej możliwości zabezpieczenia interesów wykonawcy".