Partnerzy serwisu:
Czy zamawiający sektorowy udzielając zamówień o wartości przekraczającej progi unijne musi posiadać regulamin udzielania zamówień oraz regulamin prac komisji przetargowej dla ww. zamówień?

Odpowiedź

Nie ma przepisów prawnych, które nakładałyby na zamawiającego obowiązek posiadania regulaminu udzielania zamówień czy regulaminu prac komisji przetargowej.

Uzasadnienie

Niezależnie od rodzaju zamawiającego, ani od wartości prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przepisy odnoszące się do zamówień publicznych nie wprowadzają obowiązku posiadania regulaminu udzielenia zamówień ani regulaminu prac komisji przetargowych. Niezależnie od tego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych został zobowiązany do przygotowywania i upowszechnia przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Są to materiały pomocnicze, dydaktyczne i w swym założeniu wspierające pracą zamawiających nie mają jednak ani charakteru wiążącego ani nie są związane z obowiązkiem wprowadzania regulaminów dzielenia zamówień ani regulaminu prac komisji przetargowych w przez zamawiających.

Warto jednak dodać, że zgodnie z art. 53 ustawy Pzp. jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem postępowania. Komisja przetargowa w szczególności przedstawia kierownikowi zamawiającego wyniki oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech członków. Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wymaga wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać biegłych.

Podstawa prawna

Art. 53, art. 469 pkt 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

* Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym