Partnerzy serwisu:
Zamawiający może wymagać od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby przedstawili wraz ze składaną ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

Definicja przedmiotowych środków dowodowych

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych pod pojęciem przedmiotowych środków dowodowych należy rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Istotnym wymogiem związanym z uzupełnianiem przedmiotowych środków dowodowych jest uprzednia konieczność wskazania przez zamawiającego w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, że będzie wzywać do złożenia lub uzupełnienia tylko niektórych przedmiotowych środków dowodowych spośród wymaganych lub wszystkich wymaganych przedmiotowych środków dowodowych.

Jeżeli zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia nie przewidział wezwania do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca, po upływie terminu do składania ofert, nie może samodzielnie złożyć lub uzupełnić przedmiotowych środków dowodowych.

Termin wezwania do uzupełnienia środków dowodowych

Termin, który zamawiający może wyznaczyć do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowego środka dowodowego nie został przez ustawodawcę określony.

Wyznaczony przez zamawiającego termin nie powinien być wydłużany na prośbę wykonawcy. Zgoda zamawiającego na wydłużenie uprzednio wyznaczonego terminu jest jego wyłącznym uprawnieniem. Zamawiający wyznaczając termin powinien dążyć do tego aby termin był realny, umożliwiający wykonawcy przygotowanie odpowiedzi na otrzymane wezwanie, przy zachowaniu zasady należytej staranności.